CONTACTEER ONS CONTACT US 0800 40 600

Privacybeleid

IP Nexia nv gebruikt je persoonlijke gegevens om onze diensten aan te bieden. We nemen onze verantwoordelijkheid om voor die gegevns te zorgen ernstig en zetten ons in om je privacy te beschermen.

Daarom stelt IP Nexia alles in het werk om de private levenssfeer van zijn klanten te vrijwaren.

We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

Hieronder vind je informatie:

 • over welke gegevens wij verzamelen,
 • waarom we dat doen,
 • hoelang wij ze bewaren,
 • wat je privacy-rechten zijn
 • en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (privé en business) klanten in relatie tot onze telecomproducten en –diensten (waaronder mobiele of vaste telefonie, mobiel of vast internet), alsook op de persoonsgegevens van de eindgebruikers die – via hun relatie met onze klant (gezinsleden, vrienden en werknemers) – gebruik maken van deze IP Nexia diensten en producten.

Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 5 van dit privacybeleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.

Voor alle duidelijkheid, een verwerking van persoonsgegevens van business klanten is enkel aan de orde indien de business klant een natuurlijke persoon is. Indien de business klant een rechtspersoon is geldt het privacybeleid enkel voor de persoonsgegevens van de natuurlijke personen die wij in het kader van hun relatie met de business klant verwerken (zoals gemandateerden, contactpersonen en/of eindgebruikers).

IP Nexia nv, met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat, 2, 1831 Diegem, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 462.900.331 (hierna “IP Nexia”) is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Dit betekent dat IP Nexia het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt.

Indien je als IP Nexia klant eindgebruikers (gezinsleden, vrienden en werknemers) toelaat gebruik te maken van de IP Nexia producten en diensten die onder toepassing van dit privacybeleid vallen, heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • je moet de eindgebruikers adequaat informeren dat IP Nexia, door hun gebruik van de IP Nexia producten en diensten, hun persoonsgegevens zal verwerken;
 • je moet alle wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers verkrijgen vooraleer hun persoonsgegevens worden meegedeeld aan IP Nexia om te worden verwerkt in het kader van de IP Nexia-producten en -diensten die je hen toelaat te gebruiken;
 • je dient de eindgebruikers adequaat te informeren over de toepassing van dit beleid, met name betreffende de rechten op het vlak vertrouwelijkheid, en de manier waarop ze kunnen worden uitgeoefend;
 • je mag de IP Nexia-producten en -diensten niet aanwenden om persoonsgegevens te verzamelen die strijdig zijn met de geldende privacywetgeving,  of om je op onwettige wijze toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens van de eindgebruikers;
 • je moet alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van de eindgebruikers, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, te verzekeren.
 • je mag niets doen, veroorzaken of toestaan wat op enigerlei wijze kan resulteren in enige overtreding van de privacywetgeving

Via onze IP Nexia producten en diensten kan je ook gebruik maken van diensten van andere partijen zoals websites van derden, forums, Facebook, Twitter, nieuwsgroepen en/of apps. Over de informatie die je daar plaatst en hoe deze wordt verwerkt, heeft IP Nexia geen controle, en zijn we er ook niet verantwoordelijk voor. Het is aan jou om hier verstandig mee om te gaan en het privacybeleid van deze derden goed na te lezen.

 • De persoonsgegevens die je met ons deelt: telefonisch (bijvoorbeeld wanneer je de klantendienst belt met een vraag of een storing wenst te melden), schriftelijk (bijvoorbeeld wanneer je een (online) bestelformulier invult), je ons een sms of e-mail stuurt.
 • De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen. (bijvoorbeeld een e-mailadres, een IP-adres, een telefoonnummer, klantennummer, logincode(s), wachtwoorden, …).
 • De persoonsgegevens die wij verkrijgen van derden. (bijvoorbeeld kredietwaardigheidsanalyses van prospecten die we verkrijgen van kredietcontroleurs of gegevens met betrekking tot jouw mobiel verbruik in het buitenland die andere telecomoperatoren ons doorgeven zodanig dat wij je correct kunnen factureren.)

 

 • Categorieën persoonsgegevens: wij onderscheiden in onze systemen verschillende types persoonsgegevens, die met elkaar gecombineerd kunnen worden:
 • Gebruikersgegevens: wij onderscheiden de persoonsgegevens die je als gebruiker van onze producten en diensten kunnen identificeren (bijvoorbeeld je naam), de persoonsgegevens die ons toelaten contact met je op te nemen (bijvoorbeeld je adres, je e-mailadres en je telefoonnummer of je facturatie- en betalingsgegevens (met inbegrip van de gegevens in verband met je kredietwaardigheid) en alle andere voorkeuren die je kenbaar maakt via je instellingen op Mijn IP Nexia, onze klantendienst, websites en mobiele applicaties, enz..;
 • Technische gegevens: deze hebben wij nodig om een goede werking van onze producten en diensten te kunnen realiseren (bijvoorbeeld het model en servicenummer van je modem router of de softwareversie die je gebruikt op één van onze apps);
 • Verkeersgegevens: deze bijzondere technische gegevens hebben we nodig om je verkeer over elektronische communicatienetwerken af te wikkelen (bijvoorbeeld je IP-adres of MAC-adres);
 • Gegevens over je gebruik: bijvoorbeeld: de opgeroepen (mobiele) telefoonnummers, de datum, het tijdstip, de duur en de locatie van een gesprek of internetverbinding, hoe je gebruik maakt van onze nieuwsbrieven of websites. Wij gebruiken deze gegevens onder meer om je als klant correct te kunnen factureren en je een betere en gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Zoals de wet bepaalt, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en/of
 • voor de behartiging van onze rechtmatige belangen (zakelijke of commerciële redenen), waarbij wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk om willesn van deze drie redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

Waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken Waarvoor we je persoonsgegevens gebruiken Onze rechtmatige belangen
 • Om je diensten te verlenen
 • Om met je te communiceren en informatie over je dienst of product te sturen
 

 • Contracten nakomen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Met je toestemming
 • Onze administratie up-to-date houden, uitzoeken welke van onze producten en diensten mogelijk interessant zijn voor jou
 • Producten en diensten ontwikkelen en wat wij daarvoor in rekening brengen
 • Soorten klanten identificeren of bepalen voor nieuwe diensten of producten
 • Efficiënt zijn over hoe we onze contracten nakomen, onze diensten verlenen en onze wettelijke verplichtingen nakomen
 • Om met je te communiceren en de relatie met jou te beheren
 • Om je klantervaring te personaliseren en te verbeteren
 • Om je te informeren over nieuws en aanbiedingen van ons waarvoor je mogelijk interesse hebt.
 • Contracten nakomen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Met je toestemming
 • Onze administratie up-to-date houden, uitzoeken welke van onze producten en diensten mogelijk interessant zijn voor je
 • Producten en diensten ontwikkelen en wat wij daarvoor in rekening brengen
 • Soorten klanten identificeren of bepalen voor nieuwe diensten of producten
 • Efficiënt zijn over hoe we onze contracten nakomen, onze diensten verlenen en onze wettelijke verplichtingen nakomen
 • Om fraude en financiële criminaliteit op te sporen, te onderzoeken en het proberen te voorkomen
 • Om risico te beheren voor ons en onze klanten
 • Wetten en voorschriften naleven die op ons van toepassing zijn en de manier waarop we onze diensten verlenen
 • Op klachten reageren en te proberen deze op te lossen
 • Contracten nakomen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Onze wettelijke verplichting
 • Met je toestemming
 • Efficiënt zijn over hoe we onze contracten nakomen, onze diensten verlenen en onze wettelijke verplichtingen nakomen
 • Mogelijkheden identificeren om de manier waarop we onze diensten leveren aan onze klanten te kunnen verbeteren
 • Om ons bedrijf efficiënt en op een correcte manier te leiden
 • Om onze administratieve doeleinden, inclusief boekhouding, facturering en audit te verwezenlijken
 • Om onze dienstverlening te verbeteren
 • Om te beheren hoe we met andere bedrijven samenwerken die goederen en diensten aan ons en onze klanten leveren
 • Om onze bedrijfsbelangen te beschermen
 • Contracten nakomen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Onze wettelijke verplichting
 • Efficiënt zijn over hoe we onze contracten nakomen, onze diensten verlenen en onze wettelijke verplichtingen nakomen
 • Mogelijkheden identificeren om de manier waarop we onze diensten leveren aan onze klanten te kunnen verbeteren
 • Om ons merk, onze producten en diensten te ontwikkelen en te beheren
 • Voor het testen van nieuwe producten en diensten
 • Contracten nakomen
 • Onze rechtmatige belangen
 • Onze wettelijke verplichting
 • • Efficiënt zijn over hoe we onze contracten nakomen, onze diensten verlenen en onze wettelijke verplichtingen nakomen
 • •Mogelijkheden identificeren om de manier waarop we producten en diensten leveren aan onze klanten te kunnen verbeteren

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.

Wij beschermen je persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang, onwettig gebruik, onopzettelijk verlies, beschadiging of vernietiging. We nemen technische maatregelen zoals encryptie en wachtwoordbeveiliging om je gegevens en de systemen waarin ze worden bewaard te beschermen.. We blijven deze veiligheidsmaatregelen volgen en verwijzen naar de beveiligingsnormen van de branche om op de hoogte te blijven van de huidige beste werkmethoden

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Je persoonlijke communicaties zijn vertrouwelijk. We kunnen metadata (d.w.z. de gegevens die worden verwerkt om de communicatie technisch mogelijk te maken) verwerken, maar het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicaties die via ons netwerk verlopen (bijvoorbeeld: vaste en mobiele telefoongesprekken, e-mails en sms-berichten) zijn beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim.

Het telecommunicatiegeheim houdt in dat IP Nexia, buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen, geen kennis mag nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie. IP Nexia heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen en adequate instructies gegeven aan haar medewerkers om het telecommunicatiegeheim te respecteren.

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder jouw toestemming en we geven ze niet door aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de IP Nexia groep.
 • Dit nodig is voor onze dienstverlening. Sommige van onze databanken maken we toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan onze handelsagenten, de zelfstandige technici die ons netwerk onderhouden en de (externe) klantendienst-medewerkers die onze klanten dagelijks bijstaan. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden waarvoor IP Nexia je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net als wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.
 • Er een wettelijke verplichting is.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor IP Nexia of de betrokken derde. We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zult daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen). Zo kunnen je persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan kredietcontroleurs, incassobureaus en juridische dienstverleners, alsook aan partners waarmee we  samenwerken in het kader van een specifieke actie.
 • Je ons daar toelating voor geeft. Indien IP Nexia in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Wanneer wettelijk vereist, vragen wij je uitdrukkelijke toestemming. Enkele voorbeelden: afhankelijk van je keuze tijdens het afsluiten van het contract worden je noodzakelijke abonneegegevens doorgegeven aan en opgenomen in de telefoongids en/of in het bestand van de inlichtingendienst, indien je kiest voor opslag van je elektronische facturen dan delen wij jouw facturen met deze derde partij.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere landen/buiten de Europese Gemeenschap en we gebruiken geen samengevoegde of anonieme gegevens.

Wij gebruiken je gegevens om jou een uitstekende dienstverlening en algemene communicatie te bezorgen over de producten die je bij ons hebt of die voor jou interessant kunnen zijn. Op dit niveau worden de gegevens verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichtingen, ons rechmatig belang en de goede uitvoering van je contract (incl. klachten – en klantenbeheer, alsook het informeren over en de verbetering van het netwerk en de dienstverlening).

Indien wij je persoonsgegevens voor specifieke doeleinden willen verzamelen, dan zullen wij je daar steeds over informeren, en waar wettelijk vereist je toestemming vragen, in de communicatie die we daaromtrent verspreiden.

Je hebt altijd het recht om je, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met de IP Nexia klantendienst en de verzending van promoties en/of acties via telefoon, post, sms of e-mail deactiveren, of je kunt:

 • indien je geen commerciële telefoontjes meer wenst te krijgen: je inschrijven op de zogenaamde Bel-me-niet-meer-lijst (www.bel-me-niet-meer.be). Als medeoprichter van deze dienst houdt IP Nexia hier dan rekening mee, ook als je al klant bij ons bent;
 • indien je geen commerciële brieven meer wenst te ontvangen: je inschrijven op de zogenaamde Robinson lijst (www.robinsonlist.be). IP Nexia houdt hier rekening mee bij het benaderen van niet-klanten. Wil je ook als klant geen reclame via post ontvangen, dan kunt je contact opnemen met de IP Nexia klantendienst  gaan.
 • indien je geen commerciële sms’jes meer wilt ontvangen: reageren met “STOP” op het nummer dat je de sms stuurde;
 • indien je geen commerciële e-mails meer wilt ontvangen: gebruik maken van de uitschrijfmogelijkheid in de bewuste e-mail. Om e-mailcampagnes efficiënter te maken, gebruiken we software om te meten of onze e-mails werden geopend en op welke links werd geklikt;
 • indien je wenst uit te schrijven voor nieuwsbrieven: je kunt je , via de uitschrijfmogelijkheid in de nieuwsbrief, uitschrijven op de betrokken nieuwsbrief.

Het feit dat je van ons geen commerciële communicaties meer wenst te ontvangen, doet uiteraard geen afbreuk aan ons recht om via elektronische weg contact met je op te nemen in het kader van de uitvoering van je contract of als de wet ons daartoe verplicht.

IP Nexia respecteert

 • Je recht van inzage: je hebt het recht om op ieder ogenblik van IP Nexia te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen.

 

 • Je recht op verbetering van persoonsgegevens: je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten.

 

 • Je recht op vergetelheid: je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:
 • je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door IP Nexia;
 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar IP Nexia zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door IP Nexia;
 • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we voor de gerechtelijke autoriteiten en de Staatsveiligheid verplicht zijn om gegevens over het (mobiele) telefoonverkeer van onze klanten gedurende 12 maanden te bewaren.

 • Je recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:
 • je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die IP Nexia in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
 • de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
 • IP Nexia heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;
  • Je recht op overdraagbaarheid: Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ‘recupereren’, bijvoorbeeld om makkelijker van dienstenleverancier te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan IP Nexia, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst.

 

 • Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van IP Nexia of in kader van het algemeen belang. IP Nexia zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij IP Nexia dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

Zijn er kosten aan verbonden? Je kunt je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

In welk formaat ontvang ik een antwoord? Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.

Wanneer ontvang ik een antwoord? Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hiervan binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Wat indien IP Nexia geen gevolg geeft aan mijn verzoek? Wij zullen jou in ons antwoord telkens informeren over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep in te stellen bij de rechter.

 1. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en kan soms heel kort zijn. Zo worden verkeersgegevens met betrekking tot communicaties en verbindingen nooit langer dan 12 maanden bijgehouden en je gesprekken met de IP Nexia klantendienst worden voor trainingsdoeleinden maximum 30 dagen bewaard. Soms kan de termijn ook langer zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van je contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van IP Nexia, tenzij de klant volgens de onder punt 7C van dit privacybeleid beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je die site bezoekt.  Zo onthoudt de website de pagina’s die je hebt bezocht en je voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) gedurende een bepaalde tijd, zodat je ze niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.

Welke cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen bezoeken en bepaalde onderdelen ervan te gebruiken. Dankzij deze cookies kun je bijvoorbeeld tussen verschillende rubrieken van de website navigeren, formulieren invullen enz

Functionele cookies

Deze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website en maken je ervaring op de site aangenamer en persoonlijker. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die je taalkeuze onthouden.

Performance cookies

We gebruiken performance cookies om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze websites gebruiken. Dankzij die informatie kunnen we de inhoud verbeteren en onze website gebruiksvriendelijker maken. Deze cookies tellen bijvoorbeeld het aantal unieke bezoekers. Voor de analyses van het gebruik van onze websites maken we gebruik van de Google tool “Google Analytics” die we ook gebruiken om cookies te maken.

Je kunt de cookies controleren en/of verwijderen als je dat wenst. Meer informatie hierover vind je op aboutcookies.org.  Je kunt alle cookies die al op je computer werden opgeslagen verwijderen en in de meeste browsers kun je ze ook blokkeren. In dat geval moet je mogelijk bepaalde voorkeuren ingeven telkens wanneer je een site bezoekt en zijn sommige diensten en functionaliteiten mogelijk niet toegankelijk.

Indien je contact wilt opnemen met de IP Nexia klantendienst in verband met dit privacybeleid, dan kan dat onder andere schriftelijk of telefonisch. Alle informatie over de IP Nexia klantendienst, vind je hier terug: https://www.ipnexia.com/contact/

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met de Data Protection Officer van IP Nexia via privacy@ipnexia.com

IP Nexia kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van IP Nexia.

Wij verzoeken je dan ook om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website (http://www.ipnexia.com/nl/privacybeleid/).

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing op specifieke IP Nexia producten en diensten voorrang op dit privacybeleid.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door IP Nexia, kun je je contact opnemen met de Commissie voor de bescherming die de   Gegevensbeschermingsautoriteit is, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be.