CONTACTEER ONS CONTACT US 0800 40 600

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. GECONTRACTEERDE DIENSTEN

De Algemene Voorwaarden (de “AV”) zijn van toepassing op de levering door IP Nexia van alle Telecommunicatie, IT, Consulting en/of Professionele diensten, ondersteuning en functies zoals nader beschreven in de Service Beschrijving en/of de Bestelbons die door de partijen voorgesteld en goedgekeurd kunnen worden. De in de Service Beschrijving en/of Bestelbons beschreven services en functies worden hieronder de “Diensten” genoemd; hiermee wordt tevens verwezen naar de besprekingen, offertes en orderbevestigingen die daar verband mee houden of daarnaar verwijzen.

Buiten de uitvoering van een Service Beschrijving en/of Bestelbon, houdt dit document op zich geen verbintenis in van de Klant om welke diensten ook van IP Nexia te gebruiken of aan IP Nexia enige vergoeding te betalen.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

2.1 “Toegangscodes”: iedere code die of ieder nummer dat door IP Nexia aan de Klant wordt verstrekt om toegang te krijgen tot de Diensten van IP Nexia.

2.2 “Verbonden onderneming”: een entiteit die nu of in de toekomst, rechtstreeks of onrechtstreeks, controle uitoefent over, gecontroleerd wordt door of onder gezamenlijke controle staat van een partij bij deze Overeenkomst. Voor de toepassing van het voorgaande wordt onder “controle” verstaan het bezit van (i) meer dan vijftig percent (50%) van de stemrechten om de bestuurders van de vennootschap te benoemen of (ii) meer dan vijftig percent (50%) van het eigendomsbelang in de vennootschap.

2.3 “Overeenkomst”: de algemene contractuele relatie tussen IP Nexia en de Klant voor alle diensten bepaald in de AV, in de Service Beschrijving en de geplaatste Bestelbons.

2.4 “Connectiebericht”: een schriftelijke bevestiging van IP Nexia dat de bestelde Dienst door IP Nexia geïnstalleerd werd overeenkomstig de Bestelbon, dat hij getest werd en naar behoren werkt.

2.5 “Klant”: de contractant voor alle met IP Nexia overeengekomen diensten.

2.6 “Beschikbaarheidsdatum”: de datum waarop de Dienst beschikbaar is voor de Klant, zoals vastgelegd in een schriftelijke kennisgeving van IP Nexia aan de Klant. Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst of in een Bestelbon, is een door de Klant gevraagde leveringsdatum voor een Dienst pas geldig na schriftelijke bevestiging door IP Nexia, door kennisgeving van de Beschikbaarheidsdatum aan de Klant.

2.7 “Bestelbon”: een wettelijk bindend verzoek om Diensten, ingediend door de Klant in de door IP Nexia vereiste vorm. Iedere Bestelbon is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van IP Nexia en aan de toepasselijke Service Beschrijving.

2.8 “Klantenportaal”: een beveiligde website waarvoor de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt, en waarop e-services, rapportering en documentatie aangaande diensten ter beschikking worden gesteld.

2.9 “Lokalen van de Klant”: de locatie of locaties waar de Klant of zijn eindgebruikers gevestigd is /zijn en waar de Dienst geleverd wordt.

2.10 “Apparatuur”: verwijst naar alle apparatuur, systemen, bedrading en installaties waarmee de Klant toegang krijgt tot de diensten van IP Nexia of deze diensten kan gebruiken.

2.11 “Vrijgestelde onderbreking”: iedere onderbreking, onbeschikbaarheid, vertraging of andere verstoring van de Dienst in verband met, naar aanleiding van of veroorzaakt door periodiek onderhoud (zoals beschreven in artikel 3.7 hierna), handelingen of verzuim van de Klant of zijn eindgebruikers, door de Klant geleverd vermogen of uitrusting of een geval van overmacht overeenkomstig artikel 8.1.

2.12 “Voorzieningen”: ieder goed dat eigendom is, in licentie is of gehuurd wordt door IP Nexia of een van zijn Verbonden ondernemingen en dat gebruikt wordt om de Diensten te leveren, inclusief eind- en andere apparatuur, kabelgoten, optische vezels, optronica, bedrading, lijnen, poorten, routers, switches, channel service units, data service units, kasten, racks, aparte kamers enzovoorts.

2.13 “Algemene Voorwaarden” (AV): de voorwaarden die in dit document worden vastgelegd en die van toepassing zijn op iedere dienst die IP Nexia en een Klant overeenkomen via een Bestelbon.

2.14 “IP Nexia”: IP Nexia N.V./S.A.

2.15 “IP Nexia POP (Point of Presence)”: een datacenterruimte die eigendom is of gehuurd wordt door IP Nexia of een van zijn Verbonden ondernemingen om, onder meer, te dienen als locatie of co-locatie van communicatieapparatuur.

2.16 “Dienst(en)”: om het even welke dienst(en) van IP Nexia zoals beschreven in een Service Beschrijving, en geïdentificeerd als een item in een Bestelbon.

2.17 “Aanvangsdatum van de Dienst of Effectieve activeringsdatum” is de eerste van de volgende datums: (i) de in een Connectiebericht bepaalde datum, tenzij de Klant IP Nexia ervan in kennis stelt dat de Dienst niet naar behoren werkt overeenkomstig artikel 4.1 (of, indien twee of meer Diensten in een Bestelbon als “gebundeld” of “gekoppeld” zijn aangegeven, de in het Connectiebericht voor al die Diensten bepaalde datum); of (ii) de datum waarop de Klant de Dienst in gebruik neemt; of (iii) de datum waarop de Klant de gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt om toegang te krijgen tot de IP Nexia diensten.

2.18 “Service levels”: het niveau van dienstverlening geboden door IP Nexia met betrekking tot de installatie en werking van de Dienst zoals bepaald in het toepasselijke Service Beschrijving voor de betrokken Dienst.

2.19 “Service Beschrijving”: een beschrijving dat de specifieke voorwaarden bevat voor een bepaalde Dienst, Voorzieningen of andere tools die door IP Nexia ter beschikking worden gesteld. Iedere Bestelbon verwijst naar een “Service Beschrijving”.

2.20 “Servicetermijn”: de termijn (gerekend vanaf de Aanvangsdatum van de Dienst) waarvoor de Dienst wordt besteld, zoals bepaald in de Bestelbon. Indien niet uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke Bestelbon of in het/de overeenkomstige Service Beschrijving(’s), is de termijn beperkt tot 24 maanden. Op het einde van de termijn zal het op de vervaldag van de oorspronkelijke duur automatisch worden verlengd met opeenvolgende periodes van dezelfde duur als die waarvoor het contract oorspronkelijk werd gesloten, behoudens opzegging van de Dienst per aangetekende brief 90 dagen vóór het einde van de lopende Servicetermijn.

2.21 “Tarieven”: de handelsprijzen die zijn opgegeven in de Service Beschrijving of in de Bestelbons en in de bijlagen daarbij.

2.22 “Dringende interventies”: al het werk dat redelijkerwijze tegelijk uitgevoerd moet worden en al het werk dat nodig is om een einde te stellen aan of het ontstaan te voorkomen van: a) gevaar voor mensen en goederen, b) een onderbreking van de IP Nexia diensten, c) een schending van een wet, regel of licentie of d) schade aan IP Nexia.

2.23 “Schriftelijk” of ”geschreven”: een aangetekende brief; of faxbericht met ontvangstbevestiging, of e-mail beveiligd door verzenderidentificatie en leesbevestiging.

ARTIKEL 3. LEVERING VAN DE DIENST

3.1 Indiening van Bestelbon(s). De Klant kan om het even welke Dienst bestellen door aan IP Nexia een Bestelbon te richten met verzoek om die Dienst. De Bestelbon en ondersteunende gegevens omvatten een beschrijving van de Dienst, de eenmalige kosten en de maandelijks terugkerende kosten voor de Dienst en de toepasselijke Servicetermijn.

3.2 Aanvaarding door IP Nexia. Na ontvangst van een Bestelbon en indien IP NEXIA beslist om die order te aanvaarden, bezorgt IP Nexia een ter bevestiging ondertekende kopie van de Bestelbon voor de gevraagde Dienst. IP Nexia is pas gebonden door een verplichting om een bestelde Dienst te leveren, na afgifte van een ter bevestiging ondertekende kopie van de Bestelbon voor die Dienst.

3.3 Kredietgoedkeuring en Waarborg. De Klant bezorgt de gevraagde kredietinformatie aan IP Nexia en de levering van de Dienst is afhankelijk van de kredietgoedkeuring. IP Nexia kan van de Klant een waarborg of een andere vorm van zekerheid eisen als voorwaarde voor (a) aanvaarding door IP Nexia van een Bestelbon; (b) voortzetting door IP Nexia van een gebruiksgebaseerde Dienst; en/of (c) voorzetting door IP Nexia van een niet-gebruiksgebaseerde Dienst enkel in geval (i) de Klant nalaat een onbetwist bedrag te betalen op de vervaldag; of (ii) zich (naar redelijk oordeel van IP Nexia) een wezenlijke verslechtering voordoet in de financiële toestand van de Klant. Iedere waarborg is beperkt tot de geraamde kosten voor de Dienst gedurende drie (3) maanden en is verschuldigd op schriftelijk verzoek van IP Nexia. Iedere waarborg wordt door IP Nexia gehouden als zekerheid voor betaling van de kosten ten laste van de Klant. Na beëindiging van de Dienst aan de Klant, wordt de rekening van de Klant gecrediteerd met het bedrag van de waarborg en wordt ieder resterend kredietsaldo terugbetaald. Iedere door de Klant krachtens dit artikel 3.3 betaalde waarborg zal door IP Nexia worden bijgehouden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving op dergelijke waarborg.

3.4 Lokalen van de Klant. De Klant verbindt zich ertoe toegang te verlenen tot zijn lokalen aan IP Nexia, voor zover redelijkerwijze vereist door IP Nexia voor de installatie, inspectie en periodiek of dringend onderhoud van de Voorzieningen en Apparatuur in verband met de Dienst. IP Nexia zal de Klant minstens twee (2) werkdagen op voorhand in kennis stellen van iedere periodieke onderhoudsbeurt waarvoor toegang tot de Lokalen van de Klant wordt vereist. De Klant dient op eigen kosten, het nodige vermogen, verwarming en airconditioning te leveren om een passende omgeving te creëren voor de Voorzieningen (bv. de apparatuur) in de Lokalen van de Klant. Indien de Klant nalaat dit te doen, zal de Klant IP Nexia moeten vergoeden voor de effectieve en redelijke kosten voor herstelling of vervanging van alle Voorzieningen of Apparatuur die beschadigd of vernietigd zijn als gevolg van de nalatigheid van de Klant. De Klant dient te zorgen voor een veilige werkplek en moet voldoen aan alle wetten en reglementen inzake arbeidsomstandigheden in de Lokalen van de Klant.

3.5 IP Nexia Apparatuur en andere Voorzieningen. Tenzij anders overeengekomen, zijn en blijven alle Apparatuur en andere Voorzieningen de volle eigendom van IP Nexia. In geval van faillissement, dient de Klant de curator te wijzen op deze eigendomsclausule. IP Nexia levert en onderhoudt de Apparatuur en andere Voorzieningen in een goede staat van werking. Het is de Klant niet toegestaan om de Apparatuur en andere Voorzieningen aan te passen, los te koppelen, te verwijderen, te proberen te herstellen of er anderszins aan te zitten, of anderen toe te staan dit te doen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IP Nexia. De Apparatuur en andere Voorzieningen mogen niet gebruikt worden voor enig ander doel dan dat waarvoor ze door IP Nexia worden geleverd. De Klant moet zich onthouden van iedere handeling die de Apparatuur en andere Voorzieningen belast of bezwaart. In geen geval kan IP Nexia aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Klant of welke derde ook voor onderbreking van de Dienst of voor enig ander verlies, kosten of schade veroorzaakt door of in verband met verkeerd gebruik of onderhoud van de Apparatuur en andere Voorzieningen door de Klant of toegang tot de Apparatuur of de andere Voorzieningen door een derde via de Klant in strijd met deze Overeenkomst. De Klant is gehouden IP Nexia te vergoeden voor alle schade die daaruit voortvloeit. De Klant geeft toestemming aan IP Nexia (toestemming die blijft gelden na afloop of beëindiging van om het even welke Bestelbon) om de Apparatuur en andere Voorzieningen uit de Lokalen van de Klant te verwijderen:
• na afloop of beëindiging van de Servicetermijn voor om het even welke Dienst in het kader waarvan de Apparatuur en andere Voorzieningen werden gebruikt; of
• voor herstelling, vervanging of anderszins zoals IP Nexia noodzakelijk of wenselijk acht, met dien verstande dat IP Nexia zich redelijkerwijze zal inspannen om onderbrekingen van de Dienst als gevolg hiervan tot een minimum te beperken.

3.6 Teruggave van de apparatuur. De Klant dient, binnen 8 dagen na het verstrijken of beëindiging van een contract, de door IP Nexia geleverde Apparatuur ter beschikking te stellen van IP Nexia. Onder “ter beschikking stellen” moet worden verstaan dat de Klant alle Apparatuur die IP Nexia aan de Klant ter hand heeft gesteld, moet afgeven tegen ontvangstbewijs op de hoofdzetel van IP Nexia op een werkdag tussen 8.30 en 17.30 uur of dat hij IP Nexia per aangetekende brief schriftelijk moet verzoeken om de apparatuur tussen 8.30 en 17.30 uur op te halen op het in de brief opgegeven adres. Dit verzoek moet aan IP Nexia worden gericht ten laatste op de 5de dag van de bovengenoemde termijn van 8 dagen. Indien de Klant nalaat dit te doen, zal hij van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50 per dag wegens niet-teruggave van de Apparatuur, onverminderd het recht om andere schadevergoedingen en interesten te eisen totdat de Apparatuur ter beschikking is gesteld van IP Nexia zoals boven bepaald.

3.7 Door de Klant geleverde apparatuur. IP Nexia kan na installatie van de Service, bepaalde door de Klant geleverde communicatieapparatuur installeren maar IP Nexia is niet verantwoordelijk voor het gebruik of onderhoud van dergelijke, door de Klant geleverde communicatieapparatuur. IP Nexia gaat geen verbintenissen aan en draagt geen aansprakelijkheid voor de configuratie, het beheer, de prestaties of enige andere punten met betrekking tot door de Klant geleverde apparatuur die gebruikt wordt om toegang te nemen tot of gegevens uit te wisselen in verband met de Dienst.

3.8 Periodiek onderhoud. De periodieke onderhoudsverrichtingen van het IP Nexia netwerk brengen in principe geen storingen of onderbrekingen van de Dienst mee. Indien dergelijk periodiek onderhoud echter een storing of onderbreking van de Dienst zou vereisen, zal IP Nexia commercieel redelijke inspanningen leveren om (i) de Klant zeven (7) dagen op voorhand schriftelijk in kennis te stellen van dat periodiek onderhoud en (ii) te goeder trouw samen te werken met de Klant om onderbrekingen van de Diensten aan de Klant door dat periodiek onderhoud zo kort mogelijk te houden en (iii) het periodiek onderhoud te verrichten buiten de piekuren.

3.9 Toegangscodes. Alle aan de Klant verstrekte toegangscodes zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn toegangscodes. Indien de Klant vermoedt dat een derde zijn toegangscodes zonder toestemming gebruikt, dient hij IP Nexia daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte te brengen. De Klant is ten volle verantwoordelijk voor het gebruik van zijn telefoon, gsm of datalijn(en) en/of geheime gebruikerscode(s) en voor het gebruik van zijn telefoon, gsm of datalijn(en) en/of toegangscode(s) door derden met of zonder zijn toestemming. Er wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de Klant ten volle verantwoordelijk is voor de toegangscode(s) en het gebruik van die code(s). De Klant zal moet betalen voor alle oproepen of andere gebruiksgebaseerde services die worden verricht, inclusief oproepen na een verzoek om annulatie van de toegangscode(s) of na aangifte van het verlies van de toegangscode(s), tot het ogenblik dat de annulatie is geregistreerd conform de regels en voorschriften van IP Nexia. De Klant is gehouden tot integrale betaling van alle door IP Nexia geleverde Diensten, zoals opgenomen in de maandelijkse factuur, ongeacht of de Klant de Diensten zelf heeft gebruikt of niet. De Klant dient zich ook te vergewissen dat niemand de toegangscode(s) gebruikt of probeert te gebruiken na opzegging van het contract door een der Partijen.

ARTIKEL 4. FACTURATIE EN BETALING

4.1 Begin van facturatie. Na installatie en testen van de krachtens een Bestelbon bestelde Dienst, bezorgt IP Nexia een Connectiebericht aan de Klant. Na ontvangst van het Connectiebericht heeft de Klant tweeënzeventig (72) uur de tijd om te bevestigen dat de Dienst werd geïnstalleerd en naar behoren werkt. Tenzij de Klant binnen die termijn van tweeënzeventig (72) uur schriftelijk aan IP Nexia te kennen geeft dat de Dienst niet geïnstalleerd werd overeenkomstig de Bestelbon en niet naar behoren werkt, begint de facturatie te lopen op de toepasselijke Aanvangsdatum van de Dienst, ongeacht of de Klant diensten van andere operators heeft verworven om de Dienst te gebruiken en ongeacht of de Klant voor het overige bereid is om de levering van de bestelde Dienst te aanvaarden. Bij kennisgeving aan IP Nexia binnen de bovengenoemde termijn, dat de Dienst niet correct is geïnstalleerd of niet naar behoren werkt, zal IP Nexia de gebreken aan de Dienst corrigeren en dan een nieuw Connectiebericht richten aan de Klant, waarna het hier beschreven proces wordt herhaald.

4.2 Kosten. De Bestelbon vermeldt de toepasselijke eenmalige kosten, gebruiksgebaseerde kosten en terugkerende kosten voor de Dienst, overeenkomstig de vergoedingen of prijsvoorwaarden die specifiek zijn bepaald in het toepasselijke Service Beschrijving voor die Dienst. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bestelbon, worden alle eenmalige kosten door IP Nexia gefactureerd aan de Klant bij de Aanvangsdatum van de Dienst. Indien IP Nexia voor de levering van een Dienst echter bijkomende Voorzieningen moet installeren of bouwen, kan de Bestelbon eenmalige kosten bevatten die betaalbaar zijn vóór de Aanvangsdatum van de Dienst, zoals onderling overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de Bestelbon. Indien de Klant vraagt en IP Nexia (naar eigen goeddunken) aanvaardt om een wijziging aan te brengen aan een Bestelbon of Dienst nadat die door IP Nexia is aanvaard, inclusief zonder beperking aan de gevraagde leveringsdatum van de Dienst of Aanvangsdatum van de Dienst, kunnen bijkomende eenmalige kosten en/of maandelijks terugkerende kosten die niet anders bepaald zijn in de Bestelbon, worden toegepast, mits al die vergoedingen vooraf door de Klant zijn goedgekeurd.

4.3 Betaling van facturen. Er worden maandelijkse facturen opgemaakt. IP Nexia factureert vooraf voor de in de daaropvolgende maand te leveren Dienst, behalve de kosten die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst, die worden gefactureerd op het einde van de periode of zoals anders bepaald in het Service Beschrijving of de Bestelbon. Facturatie voor een deel van een maand wordt pro rata berekend op basis van een kalendermaand tenzij anders bepaald in het Service Beschrijving of de Bestelbon. De facturen zijn betaalbaar door domiciliëring ten laatste tien dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege, zonder dat er enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist en onverminderd de rechten van IP Nexia, een verwijlinterest verschuldigd overeenkomstig de wet van 02/08/2002, vermeerderd met 2% per jaar vanaf de vervaldatum tot het ogenblik van volledige betaling van de factuur; alsook extralegale invorderingsrechten van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 60,00; en eventuele deurwaarders- en/of advocaatkosten plus de opzoekings- en/of identificatiekosten; onverminderd de eventuele kosten en schadevergoedingen die geëist kunnen worden indien gerechtelijke stappen ondernomen moeten worden. De administratieve kosten voor een rappelbrief worden aangerekend tegen € 12,50 voor de eerste rappel en € 12,50 voor elke volgende rappel (met een maximum van 3 rappelbrieven per kwartaal). De voor de rappelbrieven aangerekende bedragen worden opgenomen in de factuur die volgt op de periode waarvoor de rappel werd verstuurd (bedragen exclusief btw).

4.4 Belastingen en heffingen. Alle prijzen van de Diensten zijn exclusief de toepasselijke belastingen. Alle toepasselijke belastingen zullen bij het factuurbedrag worden gerekend zoals wettelijk vereist.

4.5 Betwiste facturen. Indien de Klant een deel van een factuur van IP Nexia redelijkerwijze betwist, moet de Klant het onbetwiste deel van de Factuur betalen en zijn claim schriftelijk formuleren (met afdoende details van de aard van de claim, de betwiste factuur en bedragen en de nodige gegevens om de betrokken Dienst(en) te identificeren) ten belope van het betwiste bedrag. Alle claims moeten schriftelijk aan IP Nexia worden voorgelegd binnen vijftien (15) dagen volgend op de factuurdatum van die Diensten. De Klant doet afstand van het recht om welke kosten ook die hij niet heeft betwist binnen die periode van vijftien (15) dagen, nog te betwisten. Indien het geschil beslecht wordt in het nadeel van de Klant, dient de Klant de betrokken bedragen te betalen, vermeerderd met de interesten aan het tarief bepaald in Artikel 4.3.

4.6 Verbrekingskosten. De Klant kan een Dienst opzeggen vóór het einde van de Servicetermijn, met kennisgeving 90 dagen vooraf aan IP Nexia (met voldoende gegevens om de betrokken Dienst te identificeren). Indien de Klant de Dienst opzegt vóór het einde van de Servicetermijn of indien de levering van de Dienst door IP Nexia wordt beëindigd op grond van een tekortkoming van de Klant waaraan niet wordt verholpen overeenkomstig artikel 5.2 van deze Overeenkomst, is de Klant aan IP Nexia een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan de som van:

a. alle onbetaalde bedragen voor de geleverde Dienst tot en met de datum van beëindiging;

b. de eenmalige kosten voor iedere geannuleerde Dienst, indien niet reeds betaald;

c. de maandelijkse terugkerende kosten voor de beëindigde Dienst(en) die opgelopen zouden zijn vanaf de effectieve datum van beëindiging tot het einde van de Servicetermijn.

d. met een minimum van vijftig (50) euro exclusief btw per lijn en/of nummer, de gebruikskosten voor de beëindigde Diensten die opgelopen zouden zijn, berekend vanaf de effectieve datum van beëindiging tot het einde van de Servicetermijn door extrapolatie van het gebruik van de laatste 12 maanden voorafgaand aan de datum van beëindiging of door extrapolatie van het totaal gebruik indien de tijdspanne tussen de aanvangsdatum van de Dienst en de effectieve datum van beëindiging minder dan 12 maanden bedraagt.

e. Bovendien behoudt IP Nexia zich het recht voor om een bijkomende opzeggingsvergoeding te eisen die gelijk is aan 1/12 van het gemiddelde bedrag van de tijdens de laatste 12 maanden aangerekende communicaties (oproepen, sms, mms, internet, …) (facturen afgesloten op het ogenblik van de opzegging), vermenigvuldigd met het aantal maanden die resteren tot de initiële einddatum, evenals een forfaitaire schadevergoeding van € 50 per SIM-kaart voor de administratieve kosten wegens voortijdige opzegging.

De partijen erkennen dat de in dit artikel bepaalde kosten voor opzegging of beëindiging een oprechte schatting zijn van de effectieve schade die IP Nexia zou lijden en geen boetebeding uitmaken.

4.7 Frauduleus gebruik van de Diensten. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de Dienst die toekomen aan de Klant. Bij gebruiksgebaseerde Diensten, draait de Klant op voor alle gebruikskosten, zelfs indien opgelopen als gevolg van frauduleus of ongeoorloofd gebruik van de Dienst; behalve dat de Klant niet aansprakelijk kan worden gesteld voor frauduleus of ongeoorloofd gebruik door IP Nexia of zijn werknemers.

4.8 Tariefwijziging. IP Nexia heeft het recht om de tarieven of tariefstructuur aan te passen of te wijzigen op voorwaarde dat 1. dit geen aanleiding geeft tot hogere kosten of een wezenlijke verandering in gebruik door de Klant; 2. de Klant minstens een maand vóór de geplande wijziging schriftelijk of via publicatie op het e-services klantenportaal van die wijziging in kennis wordt gesteld. Bij toepassing van een prijsverhoging, heeft de Klant het recht om het contract te beëindigen zonder schadevergoeding uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de ontvangst van de eerste factuur nadat de prijswijziging van kracht is geworden. De tarieven kunnen op ieder ogenblik aangepast worden op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen of regelgevende besluiten, zonder dat dit de Klant recht geeft om het contract op te zeggen. Het nieuwe tarief zal berekend worden op basis van volgende formule: basistarief, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer van de consumptieprijzen.

ARTIKEL 5. TERMIJN EN BEËINDIGING

5.1 Termijn.

(A) De Overeenkomst tussen IP Nexia en de Klant, met inbegrip van de AV, alle Service Beschrijving en alle Bestelbons, wordt van kracht op de datum van ondertekening van de eerste Bestelbon en blijft van kracht totdat alle Bestelbons door een der Partijen zijn beëindigd (“Duur van de Overeenkomst”).

(B) IP Nexia zal alle krachtens de Overeenkomst bestelde Diensten leveren tijdens de volledige duur van de Servicetermijn zoals bepaald in de Bestelbons of in de Service Beschrijving, en de Klant zal alle kosten betalen voor levering van de Diensten tot het einde van de Servicetermijn.

(C) De standaard Servicetermijn, indien niet anders bepaald in de Bestelbon of het Service Beschrijving, bedraagt 24 maanden.

(D) Indien niet anders bepaald in de Bestelbon of in het Service Beschrijving, zal de Servicetermijn voor een Bestelbon, wanneer die ten einde loopt, telkens automatisch worden verlengd voor 24 maanden, behoudens opzegging van de Dienst bij aangetekende brief 90 dagen vóór het einde van de lopende Servicetermijn.

5.2 Tekortkoming uit hoofde van de Klant. Indien de Klant (i) een algemene overdracht doet ten behoeve van crediteuren, vrijwillig het faillissement aanvraagt of om het even welke aanvraag of antwoord indient met het oog op of ter aanvaarding van een reorganisatie, regeling, schikking, gerechtelijk akkoord, vereffening, liquidatie of vergelijkbaar middel; (ii) het voorwerp is van een aanvraag tot gedwongen faillissement of een andere beschermende maatregel tegen insolventie die niet wordt verworpen binnen zestig (60) dagen; (iii) nalaat een krachtens deze voorwaarden vereiste betaling te verrichten op de vervaldag en daar niet aan verhelpt binnen vijf (5) werkdagen na schriftelijke aanmaning door IP Nexia, of (iv) zich niet houdt aan om het even welke van de wezenlijke voorwaarden van deze Overeenkomst (buiten de betalingsvoorwaarden) en die tekortkoming aanhoudt gedurende dertig (30) dagen na een schriftelijke ingebrekestelling door IP Nexia, dan kan IP Nexia (A) de Overeenkomst en iedere Bestelbon, geheel of gedeeltelijk beëindigen, in welk geval IP Nexia geen verdere verplichtingen meer heeft krachtens deze Overeenkomst en/of (B) alle rechtsmiddelen waarover hij krachtens de Overeenkomst in rechte of in billijkheid beschikt, aanwenden.

5.3 Tekortkoming door IP Nexia. Indien IP Nexia (i) een algemene overdracht doet ten behoeve van crediteuren, vrijwillig het faillissement aanvraagt of om het even welke aanvraag of antwoord indient met het oog op of ter aanvaarding van een reorganisatie, regeling, schikking, gerechtelijk akkoord, vereffening, liquidatie of vergelijkbaar middel; (ii) het voorwerp is van een aanvraag tot gedwongen faillissement of andere beschermende maatregel tegen insolventie die niet wordt verworpen binnen zestig (60) dagen of (iii) nalaat te voldoen aan een wezenlijke voorwaarde van deze Overeenkomst en die tekortkoming aanhoudt gedurende dertig (30) dagen na een schriftelijke ingebrekestelling door de Klant; kan de Klant (a) de Overeenkomst en/of de Bestelbon geheel of gedeeltelijk beëindigen in welk geval de Klant geen verdere verplichtingen meer heeft krachtens deze Overeenkomst en/of (B) alle middelen waarover hij krachtens de Overeenkomst in rechte of in billijkheid beschikt, aanwenden.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

6.1 Geen bijzondere schadevergoeding. Onverminderd enige andere bepaling van deze Overeenkomst, kan van geen der partijen een schadevergoeding worden geëist voor winstderving, verlies van inkomsten, verlies van goodwill, verlies van verwachte besparingen, verlies van data of kosten voor aankoop van vervangende diensten, of enige indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of een bij wijze van voorbeeld of straf opgelegde schadevergoeding naar aanleiding van de uitvoering of de niet-naleving van de Overeenkomst of enige Bestelbon.

6.2 Persoonlijk letsel en overlijden. Niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als zou het de aansprakelijkheid van een der Partijen voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van een partij of van haar werknemers, beperken.

6.3 Afwijzing van garanties. IP Nexia verstrekt geen enkele expliciete of impliciete, feitelijke of wettelijke, statutaire of andere garantie of verklaring, waaronder garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, buiten die welke uitdrukkelijk zijn bepaald in de Overeenkomst of in een toepasselijk Service Beschrijving.

6.4 Vrijwaring. Elke partij vrijwaart de andere partij voor alle vorderingen van derden en kosten (inclusief advocaat- en gerechtskosten) met betrekking tot materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van die partij of kwaad opzet in het kader van de Overeenkomst.

ARTIKEL 7. SERVICE LEVELS EN SPECIFICATIES

7.1 Service Beschrijving. Alle service levels en specificaties voor een bepaalde Dienst die door IP Nexia aan de Klant wordt geleverd, worden gedefinieerd in het toepasselijke Service Beschrijving waarnaar de Bestelbon verwijst, en maken deel uit van de Overeenkomst. De recentste, geldige Service Beschrijving worden gepubliceerd op het Klantenportaal of zijn verkrijgbaar door de Klant op eenvoudig verzoek aan IP Nexia.

7.2 Dienstonderbrekingen en Levering. Om problemen te melden in verband met de uitvoering van de Diensten, kan de Klant de Klantendienst van IP Nexia contacteren via de service desk of de e-services tools op het Klantenportaal zoals bekendgemaakt op www.ipnexia.com. Om IP Nexia in staat te stellen gerapporteerde zaken te onderzoeken, aanvaardt de Klant om aan IP Nexia de bijkomende informatie te verstrekken die redelijkerwijze wordt gevraagd en voor zover de Klant over die informatie beschikt, waaronder (voor zover toepasselijk) maar niet beperkt tot ID en eindpunt(en) van de verbinding, IP-adres(sen) en oproep- en opgeroepen nummer.

7.3 Service Level Credits. Indien IP Nexia in een bepaalde maand niet aan het vereiste Service Level voldoet, zal IP Nexia aan de Klant, op diens verzoek, een credit toekennen zoals bepaald in het toepasselijke Service Beschrijving. Het onderhoudslogboek en storingsberichtensysteem van IP Nexia zullen gebruikt worden voor de berekening van alle Service Level events. Om een credit aan te vragen, moet de Klant de verkoopverantwoordelijke van IP Nexia contacteren of een schriftelijk verzoek indienen (met voldoende gegevens om de betrokken Service te identificeren) overeenkomstig artikel 8.4 binnen zestig (60) dagen na het einde van de maand waarvoor een credit wordt gevraagd. In geen geval kan het totaal bedrag van de aan de Klant toegekende credits in een maand, meer bedragen dan de maandelijkse terugkerende kosten die aan de Klant worden gefactureerd voor de betrokken Dienst in die maand.

7.4 Wijziging van service levels en specificaties. IP Nexia heeft het recht om de service levels of specificaties aan te passen of te wijzigen op voorwaarde dat 1. dit geen aanleiding geeft tot een materiële verslechtering of een wezenlijke verandering in gebruik door de Klant; 2. de Klant minstens een maand vóór de geplande wijziging schriftelijk of via publicatie van een nieuw Service Beschrijving op het e-services klantenportaal van die wijziging in kennis wordt gesteld. Indien de Klant kan bewijzen dat de wijziging zal leiden tot een materiële verslechtering of wezenlijke negatieve verandering in het gebruik van de Dienst, heeft hij het recht om het contract zonder schadevergoeding op te zeggen, ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de maand van de voorziene wijzigingen.

7.5 Geografische nomadische nummers: De nummers van de personen die bellen naar de hulpdiensten 100, 101, 102, 110 en 112 worden systematisch weergegeven bij deze laatste, zelfs als de klant de weergave van zijn nummer heeft uitgeschakeld.
Geografische nomadische nummers kunnen enkel worden toegekend indien de houder van het nummer garandeert dat de geografische dienstidentiteit van het betrokken nummer zowel op het ogenblik van de de toewijzing van het nummer als tijdens de periode dat het nummer wordt gebruikt, overeenstemt met het opgegeven adres. Essentieel is dat dit adres, op basis van objectieve gegevens, duidelijk met de klant kan worden verbonden.
De klant is voor het afwikkelen van oproepen naar de hulpdiensten als volgt aansprakelijk:
• Hij zorgt ervoor dat het fysieke adres van het telefoonnummer vanwaar de oproepen gebeuren, overeenstemt met zijn reële adres.
• Hij draagt de volledige risico’s met betrekking tot het nomadische gebruik van de dienst voor oproepen naar de hulpdiensten.
• Hij zorgt ervoor dat zijn telefooncentrale de verzending door IP Nexia van de correcte identiteit (nummer en postnummer) van de oproeper naar de hulpdiensten ondersteunt.
• De klant neemt de volledige juridische aansprakelijkheid op zich voor de informatie waarvan hij eigenaar is en die hij onderhoudt, omdat de juistheid van deze informatie de routering en transmissie ervan beïnvloedt. IP Nexia dient erop toe te zien dat de informatie verstrekt door het systeem van de klant op transparante wijze wordt doorgestuurd naar de centrale van de hulpdiensten.
IP Nexia kan geenszins aansprakelijk worden gesteld, noch voor het sturen van de hulpdiensten naar een verkeerd adres, noch voor de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade indien de klant ten aanzien van deze verplichtingen in gebreke blijft.

ARTIKEL 8. ALGEMENE VOORWAARDEN

8.1 Overmacht. Geen der partijen is aansprakelijk noch zal enige credit of andere vergoeding worden toegekend voor welke tekortkoming ook in de prestaties of de apparatuur door oorzaken buiten de redelijke controle van die partij, zoals: ontploffing, ongeval, brand, overstroming, oorlog, opstand, staking, embargo, heirkracht, een beslissing van de burgerlijke of militaire overheid, de onmogelijkheid om de benodigde apparatuur of gespecialiseerde mankracht te leveren, sectorale conflicten, en de schuld van enige andere telecommunicatieleverancier (een “geval van overmacht”). Indien IP Nexia niet in staat is om de Dienst te leveren als gevolg van een geval van overmacht, zal de Klant IP Nexia niet hoeven te betalen voor die Dienst, zolang IP Nexia de betrokken Dienst niet kan leveren. Indien IP Nexia door een geval van overmacht wordt verhinderd om het geheel of een deel van het contract verder uit te voeren of indien onvoorziene omstandigheden de uitvoering van het contract onmogelijk maken, heeft IP Nexia het recht om het contract volledig of gedeeltelijk op te zeggen binnen de maand na het begin van de overmacht of het ogenblik waarop de overmacht wordt ingeroepen of de onvoorziene omstandigheden plaatsvinden, onverminderd andere rechten en zonder vergoeding.

8.2 Overdracht en doorverkoop. Behoudens overdracht aan een Verbonden onderneming, mag geen der partijen haar rechten en verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of gelijk welke Bestelbon of Service Beschrijving overdragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet zonder reden geweigerd mag worden. Deze Overeenkomst zal van toepassing zijn op alle toegelaten cessionarissen of verkrijgers en niettegenstaande iedere geoorloofde overdracht door de Klant, blijft de Klant aansprakelijk voor de betaling van alle verschuldigde bedragen krachtens iedere Bestelbon. De Klant mag de Dienst doorverkopen aan derden-“eindgebruikers”, op voorwaarde dat de Klant aanvaardt om IP Nexia te vrijwaren en te vergoeden voor alle vorderingen die door die eindgebruikers tegen IP Nexia zouden worden ingesteld.

8.3 Verbonden ondernemingen.
De Dienst kan krachtens deze Overeenkomst aan de Klant worden geleverd door een Verbonden onderneming van IP Nexia, waaronder zonder beperking een Verbonden onderneming die gemachtigd is om de Dienst te verlenen in een ander land dan dat waarin deze Overeenkomst is gesloten. Indien een Bestelbon de levering van een Dienst vereist in een rechtsgebied waar voorwaarden moeten worden toegevoegd om de Bestelbon afdwingbaar te maken ten aanzien van de partijen, zullen de partijen die voorwaarden opnemen in de Bestelbon (waarbij ze de bepalingen van de AV zoveel mogelijk behouden). Ook bij levering van een Dienst aan de Klant krachtens de Overeenkomst door een Verbonden onderneming van IP Nexia, blijft IP Nexia verantwoordelijk ten aanzien van de Klant voor de levering en uitvoering van de Dienst conform de voorwaarden van de Overeenkomst.

8.4 Kennisgevingen. De kennisgevingen gebeuren schriftelijk en worden geacht naar behoren te zijn gegeven en ontvangen indien persoonlijk afgegeven, of verzonden per fax, vooruitbetaalde “overnight” koerierdienst, elektronische post (indien hieronder een e-mailadres wordt opgegeven) of postdienst (of prioritaire internationale post indien van toepassing), naar de volgende adressen:

VOOR IP NEXIA:

IP Nexia
Kouterveldstraat 2
1831 Diegem – België
FAX: +32 2 646 44 24

VOOR DE KLANT:
…………………………
…………………………
…………………………
FAX: +32 ………….

zoals opgegeven door de Klant aan IP Nexia via het “intakeformulier klantengegevens” overeengekomen tussen partijen of op ieder ander adres dat de partij aan wie de kennisgeving moet worden gericht, schriftelijk ter kennis zou hebben gebracht van de andere partij.

Alle kennisgevingen zullen worden geacht te zijn gegeven op (i) de datum van afgifte indien persoonlijk afgegeven, (ii) de werkdag na de verzending indien verzonden via spoedkoerierdienst, (iii) de derde werkdag na verzending indien verzonden met de post, of (iv) de datum van verzending indien verzonden per fax of e-mail (of, als dit een weekend of wettelijke feestdag is, de werkdag die volgt op de verzending). Onverminderd het voorgaande, worden alle kennisgevingen van IP Nexia aan de Klant in de normale loop van de dienstverlening krachtens deze Overeenkomst, geacht naar behoren te zijn gegeven indien gedaan via een van de hierboven beschreven methodes of via e-mail aan het adres dat is opgegeven in om het even welke Bestelbon.

8.5 Acceptable Use Policy.
(A) Behoudens artikel 8.5(B) hieronder, moet het gebruik dat de Klant maakt van de Dienst voldoen aan de Acceptable Use Policy en de Privacy Policy van IP Nexia, zoals die van tijd tot tijd schriftelijk worden meegedeeld aan de Klant. IP Nexia zal de Klant in kennis stellen van klachten die IP Nexia ontvangt met betrekking tot ieder incident of vermeende schending van de Acceptable Use Policy van Nexia door de Klant of door derden die via de Klant toegang tot de Dienst hebben gekregen. De Klant aanvaardt om dergelijke klachten onverwijld te onderzoeken en alle nodige maatregelen te nemen om aan iedere effectieve schending van de Acceptable Use Policy van IP Nexia te verhelpen. IP Nexia kan melden aan de klager dat de Klant of een derde die via de Klant toegang tot de Dienst heeft gekregen, de klacht onderzoekt en hem de nodige gegevens verstrekken zodat hij de Klant rechtstreeks kan contacteren om de klacht op te lossen. De Klant zal een vertegenwoordiger aanduiden om dergelijke mededelingen te ontvangen.

(B) Indien IP Nexia zijn geldende Acceptable Use Policy en/of Privacy Policy wijzigt tijdens de Servicetermijn van gelijk welke Dienst, zal IP Nexia commercieel aanvaardbare inspanningen leveren om de Klant schriftelijk van die wijziging in kennis te stellen. Indien dergelijke wijzigingen een wezenlijk negatief effect hebben op het gebruik van de Dienst door de Klant, zal de Klant ervoor kunnen opteren om de betrokken Dienst te blijven gebruiken volgens de versie van de Acceptable Use Policy en/of Privacy Policy van IP Nexia (naar gelang het geval) die gold onmiddellijk vóór de wijzigingen, door IP Nexia schriftelijk te wijzen op die wezenlijke en negatieve effecten op de Dienst binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst door de Klant van een schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door IP Nexia. Onverminderd het voorgaande, zal de Klant echter niet voor de bovenbeschreven mogelijkheid kunnen opteren, als de wijziging van de Acceptable Use Policy en/of de Privacy Policy (naar gelang het geval) naar het oordeel van de juridisch adviseur van IP Nexia, noodzakelijk is om de belangen van IP Nexia te vrijwaren naar aanleiding van enige wijziging in de wet, regelgeving, beslissing, verordening of bevel.

8.6 Gegevensbescherming. Tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst kan het nodig zijn voor IP Nexia om facturatie- en gebruiksgegevens en andere gegevens die nodig zijn voor de exploitatie van zijn netwerk en de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, te verzenden, te verwerken en op te slaan. IP Nexia verbindt zich ertoe alle persoonsgegevens van de Klanten te verwerken overeenkomstig de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

8.7 Inhoud van de communicaties. IP Nexia draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van welke communicaties ook die verzonden worden via de Dienst (behalve de inhoud die exclusief voor IP Nexia wordt aangemaakt) en de Klant zal IP Nexia verdedigen, vrijwaren en vergoeden voor alle claims (inclusief vorderingen van overheidsinstanties die strafrechtelijke sancties kunnen opleggen) met betrekking tot die inhoud of claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Dienst door de Klant. IP Nexia geeft alleen maar toegang tot het Internet en andere telecommunicatienetwerken; IP Nexia heeft geen invloed of controle over de informatie, services, opinies of andere inhoud op het Internet. De Klant verklaart dat hij geen vordering zal instellen tegen IP Nexia met betrekking tot de inhoud van het Internet of met betrekking tot enige informatie, product, dienst of software besteld of geleverd via het Internet.

8.8 Merken en reclame.
(A) Geen der partijen heeft het recht om gebruik te maken van de handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen van de andere partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van die andere partij. De in deze Overeenkomst gebruikte merken zijn ofwel gedeponeerde dienstmerken of dienstmerken van IP Nexia, zijn Verbonden ondernemingen of derden in België en/of andere landen.

(B) De partijen verbinden zich ertoe geen enkele persmededeling te verrichten betreffende de contractuele betrekkingen tussen IP Nexia en de Klant, behalve voor zover wettelijk vereist of schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

8.9 Niet-openbaarmaking. Alle informatie of documentatie die tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst tussen partijen wordt bekendgemaakt, is onderworpen aan de voorwaarden van de toepasselijke geheimhoudingsovereenkomst die geldt tussen partijen. Indien er geen geheimhoudingsovereenkomst geldt, zullen partijen elkaar alle informatie en/of toestemmingen geven die nodig zijn voor de levering van de Diensten. De Partijen verbinden zich ertoe de informatie die ze aldus krijgen, in geen geval tijdens de uitvoering van het contract of na de beëindiging ervan mee te delen aan derden.

8.10 Toepasselijk recht. Alle contracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

8.11 Volledige overeenkomst. De AV, alle Service Beschrijving(’s) en Bestelbon(s) vormen de volledige en definitieve overeenkomst tussen partijen.

8.12 Wijziging. Een Bestelbon kan enkel gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijk document dat ondertekend is door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij. Onverminderd de algemene strekking van het voorgaande, zijn handgeschreven wijzigingen van een Bestelbon of van welke bepalingen of voorwaarden ook in een door de Klant verstrekt aankooporder, ongeldig indien niet schriftelijk bevestigd en goedgekeurd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij.

8.13 Volgorde van voorrang. Bij tegenstrijdigheden tussen de AV en de bepalingen en voorwaarden van om het even welk Service Beschrijving en/of Bestelbon, geldt volgende volgorde van voorrang: (1) de Bestelbon, (2) het Service Beschrijving en (3) de AV.

8.14 Geldigheid na de overeenkomst. De bepalingen van dit artikel 8 en de artikelen 4, 6 en 7 en alle andere bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard bestemd zijn om te blijven gelden na het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst, zullen van kracht blijven na het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst.

8.15 Relatie tussen partijen. De Klant en IP Nexia hebben geen relatie van partners, agenten of joint ventures ten aanzien van elkaar en niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als zou het een partnership of agentuurovereenkomst tussen hen inhouden voor welke doeleinden ook, waaronder maar niet beperkt tot fiscale doeleinden.

8.16 Geen afstand. Het feit dan een partij nalaat welk(e) recht(en) ook krachtens deze Overeenkomst af te dwingen, kan niet opgevat worden als afstand van dat/die recht(en).

8.17 Scheidbaarheid of nietigheid van bepalingen. Indien welke bepaling ook van de AV, een Service Beschrijving of Bestelbon nietig of niet afdwingbaar zou worden verklaard onder de toepasselijke wetgeving, is die bepaling maar ongeldig in de mate van die nietigverklaring en heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tussen partijen. Ingeval een wezenlijke en fundamentele bepaling van de Overeenkomst tussen partijen nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard onder de toepasselijke wetgeving, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om een wijziging te vinden die de respectieve rechten en verplichtingen van elke partij krachtens de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst, zo goed mogelijk in stand houdt.

8.18 Gezamenlijk product. De partijen erkennen dat de AV, Service Beschrijving en Bestelbons die de Overeenkomst tussen partijen vormen, het product zijn van gezamenlijke inspanningen van de partijen. Bij onduidelijkheden in deze documenten, kunnen derhalve geen gevolgtrekkingen worden gemaakt in het nadeel van een der partijen op basis van het auteurschap van die documenten.

8.19 Uitbreiding naar werknemers. In geval van uitbreiding van de Overeenkomst of delen van de Overeenkomst ten gunste van de werknemers van de Klant, zal die uitbreiding ook onderworpen zijn aan de huidige AV. De Klant verbindt zich ertoe te betalen voor de diensten die gebruikt worden door de betrokken werknemer(s). De Klant zal IP Nexia onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van alle omstandigheden waarbij de toegang van de werknemer(s) tot het netwerk en tot de geleverde Diensten volgens de voorwaarden van de Overeenkomst tussen IP Nexia en de Klant, gedeactiveerd moet worden.

8.20 Overdracht van het contract. De Klant kan het contract alleen overdragen met het akkoord van Nexia IP. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor alle verbintenissen die voortvloeien uit zijn contracten, zelfs nadat de contracten zijn overgedragen. Elke overdracht van contracten door IP Nexia aan een derde is van rechtswege tegenstelbaar aan de Klant, en IP Nexia wordt dan ontheven van alle verplichtingen ten aanzien van deze laatste vanaf de datum van inwerkingtreding van de overdracht.

8.21 Wijziging van de AV. IP Nexia heeft het recht om de AV aan te passen of te wijzigen op voorwaarde dat 1. dit geen wezenlijke verandering voor de Klant inhoudt; en 2. de Klant minstens een maand vóór de geplande wijziging schriftelijk of via publicatie op het e-services klantenportaal van de nieuwe AV in kennis wordt gesteld. Indien de Klant kan bewijzen dat de wijziging van de AV een wezenlijke negatieve verandering van de Overeenkomst tussen IP Nexia en de Klant meebrengt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen, ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de maand van de voorziene wijzigingen.

ARTIKEL 1. GECONTRACTEERDE DIENSTEN

De Algemene Voorwaarden (de “AV”) zijn van toepassing op de levering door IP Nexia van alle Telecommunicatie, IT, Consulting en/of Professionele diensten, ondersteuning en functies zoals nader beschreven in de Service Beschrijving en/of de Bestelbons die door de partijen voorgesteld en goedgekeurd kunnen worden. De in de Service Beschrijving en/of Bestelbons beschreven services en functies worden hieronder de “Diensten” genoemd; hiermee wordt tevens verwezen naar de besprekingen, offertes en orderbevestigingen die daar verband mee houden of daarnaar verwijzen.

Buiten de uitvoering van een Service Beschrijving en/of Bestelbon, houdt dit document op zich geen verbintenis in van de Klant om welke diensten ook van IP Nexia te gebruiken of aan IP Nexia enige vergoeding te betalen.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

2.1 “Toegangscodes”: iedere code die of ieder nummer dat door IP Nexia aan de Klant wordt verstrekt om toegang te krijgen tot de Diensten van IP Nexia.

2.2 “Verbonden onderneming”: een entiteit die nu of in de toekomst, rechtstreeks of onrechtstreeks, controle uitoefent over, gecontroleerd wordt door of onder gezamenlijke controle staat van een partij bij deze Overeenkomst. Voor de toepassing van het voorgaande wordt onder “controle” verstaan het bezit van (i) meer dan vijftig percent (50%) van de stemrechten om de bestuurders van de vennootschap te benoemen of (ii) meer dan vijftig percent (50%) van het eigendomsbelang in de vennootschap.

2.3 “Overeenkomst”: de algemene contractuele relatie tussen IP Nexia en de Klant voor alle diensten bepaald in de AV, in de Service Beschrijving en de geplaatste Bestelbons.

2.4 “Connectiebericht”: een schriftelijke bevestiging van IP Nexia dat de bestelde Dienst door IP Nexia geïnstalleerd werd overeenkomstig de Bestelbon, dat hij getest werd en naar behoren werkt.

2.5 “Klant”: de contractant voor alle met IP Nexia overeengekomen diensten. 2.6 “Beschikbaarheidsdatum”: de datum waarop de Dienst beschikbaar is voor de Klant, zoals vastgelegd in een schriftelijke kennisgeving van IP Nexia aan de Klant. Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst of in een Bestelbon, is een door de Klant gevraagde leveringsdatum voor een Dienst pas geldig na schriftelijke bevestiging door IP Nexia, door kennisgeving van de Beschikbaarheidsdatum aan de Klant.

2.7 “Bestelbon”: een wettelijk bindend verzoek om Diensten, ingediend door de Klant in de door IP Nexia vereiste vorm. Iedere Bestelbon is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van IP Nexia en aan de toepasselijke Service Beschrijving.

2.8 “Klantenportaal”: een beveiligde website waarvoor de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt, en waarop e-services, rapportering en documentatie aangaande diensten ter beschikking worden gesteld.

2.9 “Lokalen van de Klant”: de locatie of locaties waar de Klant of zijn eindgebruikers gevestigd is /zijn en waar de Dienst geleverd wordt.

2.10 “Apparatuur”: verwijst naar alle apparatuur, systemen, bedrading en installaties waarmee de Klant toegang krijgt tot de diensten van IP Nexia of deze diensten kan gebruiken.

2.11 “Vrijgestelde onderbreking”: iedere onderbreking, onbeschikbaarheid, vertraging of andere verstoring van de Dienst in verband met, naar aanleiding van of veroorzaakt door periodiek onderhoud (zoals beschreven in artikel 3.7 hierna), handelingen of verzuim van de Klant of zijn eindgebruikers, door de Klant geleverd vermogen of uitrusting of een geval van overmacht overeenkomstig artikel 8.1.

2.12 “Voorzieningen”: ieder goed dat eigendom is, in licentie is of gehuurd wordt door IP Nexia of een van zijn Verbonden ondernemingen en dat gebruikt wordt om de Diensten te leveren, inclusief eind- en andere apparatuur, kabelgoten, optische vezels, optronica, bedrading, lijnen, poorten, routers, switches, channel service units, data service units, kasten, racks, aparte kamers enzovoorts.

2.13 “Algemene Voorwaarden” (AV): de voorwaarden die in dit document worden vastgelegd en die van toepassing zijn op iedere dienst die IP Nexia en een Klant overeenkomen via een Bestelbon.

2.14 “IP Nexia”: IP Nexia N.V./S.A.

2.15 “IP Nexia POP (Point of Presence)”: een datacenterruimte die eigendom is of gehuurd wordt door IP Nexia of een van zijn Verbonden ondernemingen om, onder meer, te dienen als locatie of co-locatie van communicatieapparatuur.

2.16 “Dienst(en)”: om het even welke dienst(en) van IP Nexia zoals beschreven in een Service Beschrijving, en geïdentificeerd als een item in een Bestelbon.

2.17 “Aanvangsdatum van de Dienst of Effectieve activeringsdatum” is de eerste van de volgende datums: (i) de in een Connectiebericht bepaalde datum, tenzij de Klant IP Nexia ervan in kennis stelt dat de Dienst niet naar behoren werkt overeenkomstig artikel 4.1 (of, indien twee of meer Diensten in een Bestelbon als “gebundeld” of “gekoppeld” zijn aangegeven, de in het Connectiebericht voor al die Diensten bepaalde datum); of (ii) de datum waarop de Klant de Dienst in gebruik neemt; of (iii) de datum waarop de Klant de gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt om toegang te krijgen tot de IP Nexia diensten.

2.18 “Service levels”: het niveau van dienstverlening geboden door IP Nexia met betrekking tot de installatie en werking van de Dienst zoals bepaald in het toepasselijke Service Beschrijving voor de betrokken Dienst.

2.19 “Service Beschrijving”: een beschrijving dat de specifieke voorwaarden bevat voor een bepaalde Dienst, Voorzieningen of andere tools die door IP Nexia ter beschikking worden gesteld. Iedere Bestelbon verwijst naar een “Service Beschrijving”.

2.20 “Servicetermijn”: de termijn (gerekend vanaf de Aanvangsdatum van de Dienst) waarvoor de Dienst wordt besteld, zoals bepaald in de Bestelbon. Indien niet uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke Bestelbon of in het/de overeenkomstige Service Beschrijving(’s), is de termijn beperkt tot 24 maanden. Op het einde van de termijn, wordt de gecontracteerde Dienst telkens automatisch verlengd voor 12 maanden, behoudens opzegging van de Dienst per aangetekende brief 30 dagen vóór het einde van de lopende Servicetermijn.

2.21 “Tarieven”: de handelsprijzen die zijn opgegeven in de Service Beschrijving of in de Bestelbons en in de bijlagen daarbij.

2.22 “Dringende interventies”: al het werk dat redelijkerwijze tegelijk uitgevoerd moet worden en al het werk dat nodig is om een einde te stellen aan of het ontstaan te voorkomen van: a) gevaar voor mensen en goederen, b) een onderbreking van de IP Nexia diensten, c) een schending van een wet, regel of licentie of d) schade aan IP Nexia.

2.23 “Schriftelijk” of ”geschreven”: een aangetekende brief; of faxbericht met ontvangstbevestiging, of e-mail beveiligd door verzenderidentificatie en leesbevestiging.

ARTIKEL 3. LEVERING VAN DE DIENST

3.1 Indiening van Bestelbon(s). De Klant kan om het even welke Dienst bestellen door aan IP Nexia een Bestelbon te richten met verzoek om die Dienst. De Bestelbon en ondersteunende gegevens omvatten een beschrijving van de Dienst, de eenmalige kosten en de maandelijks terugkerende kosten voor de Dienst en de toepasselijke Servicetermijn.

3.2 Aanvaarding door IP Nexia. Na ontvangst van een Bestelbon en indien IP NEXIA beslist om die order te aanvaarden, bezorgt IP Nexia een ter bevestiging ondertekende kopie van de Bestelbon voor de gevraagde Dienst. IP Nexia is pas gebonden door een verplichting om een bestelde Dienst te leveren, na afgifte van een ter bevestiging ondertekende kopie van de Bestelbon voor die Dienst.

3.3 Kredietgoedkeuring en Waarborg. De Klant bezorgt de gevraagde kredietinformatie aan IP Nexia en de levering van de Dienst is afhankelijk van de kredietgoedkeuring. IP Nexia kan van de Klant een waarborg of een andere vorm van zekerheid eisen als voorwaarde voor (a) aanvaarding door IP Nexia van een Bestelbon; (b) voortzetting door IP Nexia van een gebruiksgebaseerde Dienst; en/of (c) voorzetting door IP Nexia van een nietgebruiksgebaseerde Dienst enkel in geval (i) de Klant nalaat een onbetwist bedrag te betalen op de vervaldag; of (ii) zich (naar redelijk oordeel van IP Nexia) een wezenlijke verslechtering voordoet in de financiële toestand van de Klant. Iedere waarborg is beperkt tot de geraamde kosten voor de Dienst gedurende drie (3) maanden en is verschuldigd op schriftelijk verzoek van IP Nexia. Iedere waarborg wordt door IP Nexia gehouden als zekerheid voor betaling van de kosten ten laste van de Klant. Na beëindiging van de Dienst aan de Klant, wordt de rekening van de Klant gecrediteerd met het bedrag van de waarborg en wordt ieder resterend kredietsaldo terugbetaald. Iedere door de Klant krachtens dit artikel 3.3 betaalde waarborg zal door IP Nexia worden bijgehouden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving op dergelijke waarborg.

3.4 Lokalen van de Klant. De Klant verbindt zich ertoe toegang te verlenen tot zijn lokalen aan IP Nexia, voor zover redelijkerwijze vereist door IP Nexia voor de installatie, inspectie en periodiek of dringend onderhoud van de Voorzieningen en Apparatuur in verband met de Dienst. IP Nexia zal de Klant minstens twee (2) werkdagen op voorhand in kennis stellen van iedere periodieke onderhoudsbeurt waarvoor toegang tot de Lokalen van de Klant wordt vereist. De Klant dient op eigen kosten, het nodige vermogen, verwarming en airconditioning te leveren om een passende omgeving te creëren voor de Voorzieningen (bv. de apparatuur) in de Lokalen van de Klant. Indien de Klant nalaat dit te doen, zal de Klant IP Nexia moeten vergoeden voor de effectieve en redelijke kosten voor herstelling of vervanging van alle Voorzieningen of Apparatuur die beschadigd of vernietigd zijn als gevolg van de nalatigheid van de Klant. De Klant dient te zorgen voor een veilige werkplek en moet voldoen aan alle wetten en reglementen inzake arbeidsomstandigheden in de Lokalen van de Klant.

3.5 IP Nexia Apparatuur en andere Voorzieningen. Tenzij anders overeengekomen, zijn en blijven alle Apparatuur en andere Voorzieningen de volle eigendom van IP Nexia. In geval van faillissement, dient de Klant de curator te wijzen op deze eigendomsclausule. IP Nexia levert en onderhoudt de Apparatuur en andere Voorzieningen in een goede staat van werking. Het is de Klant niet toegestaan om de Apparatuur en andere Voorzieningen aan te passen, los te koppelen, te verwijderen, te proberen te herstellen of er anderszins aan te zitten, of anderen toe te staan dit te doen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IP Nexia. De Apparatuur en andere Voorzieningen mogen niet gebruikt worden voor enig ander doel dan dat waarvoor ze door IP Nexia worden geleverd. De Klant moet zich onthouden van iedere handeling die de Apparatuur en andere Voorzieningen belast of bezwaart. In geen geval kan IP Nexia aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Klant of welke derde ook voor onderbreking van de Dienst of voor enig ander verlies, kosten of schade veroorzaakt door of in verband met verkeerd gebruik of onderhoud van de Apparatuur en andere Voorzieningen door de Klant of toegang tot de Apparatuur of de andere Voorzieningen door een derde via de Klant in strijd met deze Overeenkomst. De Klant is gehouden IP Nexia te vergoeden voor alle schade die daaruit voortvloeit. De Klant geeft toestemming aan IP Nexia (toestemming die blijft gelden na afloop of beëindiging van om het even welke Bestelbon) om de Apparatuur en andere Voorzieningen uit de Lokalen van de Klant te verwijderen:  na afloop of beëindiging van de Servicetermijn voor om het even welke Dienst in het kader waarvan de Apparatuur en andere Voorzieningen werden gebruikt; of  voor herstelling, vervanging of anderszins zoals IP Nexia noodzakelijk of wenselijk acht, met dien verstande dat IP Nexia zich redelijkerwijze zal inspannen om onderbrekingen van de Dienst als gevolg hiervan tot een minimum te beperken.

3.6 Teruggave van de apparatuur. De Klant dient, binnen 8 dagen na het verstrijken of beëindiging van een contract, de door IP Nexia geleverde Apparatuur ter beschikking te stellen van IP Nexia. Onder “ter beschikking stellen” moet worden verstaan dat de Klant alle Apparatuur die IP Nexia aan de Klant ter hand heeft gesteld, moet afgeven tegen ontvangstbewijs op de hoofdzetel van IP Nexia op een werkdag tussen 8.30 en 17.30 uur of dat hij IP Nexia per aangetekende brief schriftelijk moet verzoeken om de apparatuur tussen 8.30 en 17.30 uur op te halen op het in de brief opgegeven adres. Dit verzoek moet aan IP Nexia worden gericht ten laatste op de 5de dag van de bovengenoemde termijn van 8 dagen. Indien de Klant nalaat dit te doen, zal hij van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50 per dag wegens niet-teruggave van de Apparatuur, onverminderd het recht om andere schadevergoedingen en interesten te eisen totdat de Apparatuur ter beschikking is gesteld van IP Nexia zoals boven bepaald.

3.7 Door de Klant geleverde apparatuur. IP Nexia kan na installatie van de Service, bepaalde door de Klant geleverde communicatieapparatuur installeren maar IP Nexia is niet verantwoordelijk voor het gebruik of onderhoud van dergelijke, door de Klant geleverde communicatieapparatuur. IP Nexia gaat geen verbintenissen aan en draagt geen aansprakelijkheid voor de configuratie, het beheer, de prestaties of enige andere punten met betrekking tot door de Klant geleverde apparatuur die gebruikt wordt om toegang te nemen tot of gegevens uit te wisselen in verband met de Dienst.

3.8 Periodiek onderhoud. De periodieke onderhoudsverrichtingen van het IP Nexia netwerk brengen in principe geen storingen of onderbrekingen van de Dienst mee. Indien dergelijk periodiek onderhoud echter een storing of onderbreking van de Dienst zou vereisen, zal IP Nexia commercieel redelijke inspanningen leveren om (i) de Klant zeven (7) dagen op voorhand schriftelijk in kennis te stellen van dat periodiek onderhoud en (ii) te goeder trouw samen te werken met de Klant om onderbrekingen van de Diensten aan de Klant door dat periodiek onderhoud zo kort mogelijk te houden en (iii) het periodiek onderhoud te verrichten buiten de piekuren.

3.9 Toegangscodes. Alle aan de Klant verstrekte toegangscodes zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn toegangscodes. Indien de Klant vermoedt dat een derde zijn toegangscodes zonder toestemming gebruikt, dient hij IP Nexia daar onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte te brengen. De Klant is ten volle verantwoordelijk voor het gebruik van zijn telefoon, gsm of datalijn(en) en/of geheime gebruikerscode(s) en voor het gebruik van zijn telefoon, gsm of datalijn(en) en/of toegangscode(s) door derden met of zonder zijn toestemming. Er wordt tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de Klant ten volle verantwoordelijk is voor de toegangscode(s) en het gebruik van die code(s). De Klant zal moet betalen voor alle oproepen of andere gebruiksgebaseerde services die worden verricht, inclusief oproepen na een verzoek om annulatie van de toegangscode(s) of na aangifte van het verlies van de toegangscode(s), tot het ogenblik dat de annulatie is geregistreerd conform de regels en voorschriften van IP Nexia. De Klant is gehouden tot integrale betaling van alle door IP Nexia geleverde Diensten, zoals opgenomen in de maandelijkse factuur, ongeacht of de Klant de Diensten zelf heeft gebruikt of niet. De Klant dient zich ook te vergewissen dat niemand de toegangscode(s) gebruikt of probeert te gebruiken na opzegging van het contract door een der Partijen.

ARTIKEL 4. FACTURATIE EN BETALING

4.1 Begin van facturatie. Na installatie en testen van de krachtens een Bestelbon bestelde Dienst, bezorgt IP Nexia een Connectiebericht aan de Klant. Na ontvangst van het Connectiebericht heeft de Klant tweeënzeventig (72) uur de tijd om te bevestigen dat de Dienst werd geïnstalleerd en naar behoren werkt. Tenzij de Klant binnen die termijn van tweeënzeventig (72) uur schriftelijk aan IP Nexia te kennen geeft dat de Dienst niet geïnstalleerd werd overeenkomstig de Bestelbon en niet naar behoren werkt, begint de facturatie te lopen op de toepasselijke Aanvangsdatum van de Dienst, ongeacht of de Klant diensten van andere operators heeft verworven om de Dienst te gebruiken en ongeacht of de Klant voor het overige bereid is om de levering van de bestelde Dienst te aanvaarden. Bij kennisgeving aan IP Nexia binnen de bovengenoemde termijn, dat de Dienst niet correct is geïnstalleerd of niet naar behoren werkt, zal IP Nexia de gebreken aan de Dienst corrigeren en dan een nieuw Connectiebericht richten aan de Klant, waarna het hier beschreven proces wordt herhaald.

4.2 Kosten. De Bestelbon vermeldt de toepasselijke eenmalige kosten, gebruiksgebaseerde kosten en terugkerende kosten voor de Dienst, overeenkomstig de vergoedingen of prijsvoorwaarden die specifiek zijn bepaald in het toepasselijke Service Beschrijving voor die Dienst. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Bestelbon, worden alle eenmalige kosten door IP Nexia gefactureerd aan de Klant bij de Aanvangsdatum van de Dienst. Indien IP Nexia voor de levering van een Dienst echter bijkomende Voorzieningen moet installeren of bouwen, kan de Bestelbon eenmalige kosten bevatten die betaalbaar zijn vóór de Aanvangsdatum van de Dienst, zoals onderling overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de Bestelbon. Indien de Klant vraagt en IP Nexia (naar eigen goeddunken) aanvaardt om een wijziging aan te brengen aan een Bestelbon of Dienst nadat die door IP Nexia is aanvaard, inclusief zonder beperking aan de gevraagde leveringsdatum van de Dienst of Aanvangsdatum van de Dienst, kunnen bijkomende eenmalige kosten en/of maandelijks terugkerende kosten die niet anders bepaald zijn in de Bestelbon, worden toegepast, mits al die vergoedingen vooraf door de Klant zijn goedgekeurd.

4.3 Betaling van facturen. Er worden maandelijkse facturen opgemaakt. IP Nexia factureert vooraf voor de in de daaropvolgende maand te leveren Dienst, behalve de kosten die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst, die worden gefactureerd op het einde van de periode of zoals anders bepaald in het Service Beschrijving of de Bestelbon. Facturatie voor een deel van een maand wordt pro rata berekend op basis van een kalendermaand tenzij anders bepaald in het Service Beschrijving of de Bestelbon. De facturen zijn betaalbaar door domiciliëring ten laatste tien dagen na ontvangst van de factuur. Bij nietbetaling van de factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege, zonder dat er enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist en onverminderd de rechten van IP Nexia, een verwijlinterest verschuldigd overeenkomstig de wet van 02/08/2002, vermeerderd met 2% per jaar vanaf de vervaldatum tot het ogenblik van volledige betaling van de factuur; alsook extralegale invorderingsrechten van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 60,00; en eventuele deurwaarders- en/of advocaatkosten plus de opzoekings- en/of identificatiekosten; onverminderd de eventuele kosten en schadevergoedingen die geëist kunnen worden indien gerechtelijke stappen ondernomen moeten worden. De administratieve kosten voor een rappelbrief worden aangerekend tegen € 12,50 voor de eerste rappel en € 12,50 voor elke volgende rappel (met een maximum van 3 rappelbrieven per kwartaal). De voor de rappelbrieven aangerekende bedragen worden opgenomen in de factuur die volgt op de periode waarvoor de rappel werd verstuurd (bedragen exclusief btw).

4.4 Belastingen en heffingen. Alle prijzen van de Diensten zijn exclusief de toepasselijke belastingen. Alle toepasselijke belastingen zullen bij het factuurbedrag worden gerekend zoals wettelijk vereist.

4.5 Betwiste facturen. Indien de Klant een deel van een factuur van IP Nexia redelijkerwijze betwist, moet de Klant het onbetwiste deel van de Factuur betalen en zijn claim schriftelijk formuleren (met afdoende details van de aard van de claim, de betwiste factuur en bedragen en de nodige gegevens om de betrokken Dienst(en) te identificeren) ten belope van het betwiste bedrag. Alle claims moeten schriftelijk aan IP Nexia worden voorgelegd binnen vijftien (15) dagen volgend op de factuurdatum van die Diensten. De Klant doet afstand van het recht om welke kosten ook die hij niet heeft betwist binnen die periode van vijftien (15) dagen, nog te betwisten. Indien het geschil beslecht wordt in het nadeel van de Klant, dient de Klant de betrokken bedragen te betalen, vermeerderd met de interesten aan het tarief bepaald in Artikel 4.3.

4.6 Verbrekingskosten. De Klant kan een Dienst opzeggen vóór het einde van de Servicetermijn, met kennisgeving dertig (30) dagen vooraf aan IP Nexia (met voldoende gegevens om de betrokken Dienst te identificeren). Indien de Klant de Dienst opzegt vóór het einde van de Servicetermijn of indien de levering van de Dienst door IP Nexia wordt beëindigd op grond van een tekortkoming van de Klant waaraan niet wordt verholpen overeenkomstig artikel 5.2 van deze Overeenkomst, is de Klant aan IP Nexia een verbrekingsvergoeding verschuldigd gelijk aan de som van:

a. alle onbetaalde bedragen voor de geleverde Dienst tot en met de datum van beëindiging;

b. de eenmalige kosten voor iedere geannuleerde Dienst, indien niet reeds betaald;

c. de maandelijkse terugkerende kosten voor de beëindigde Dienst(en) die opgelopen zouden zijn vanaf de effectieve datum van beëindiging tot het einde van de Servicetermijn.

d. met een minimum van vijftig (50) euro exclusief btw per lijn en/of nummer, de gebruikskosten voor de beëindigde Diensten die opgelopen zouden zijn, berekend vanaf de effectieve datum van beëindiging tot het einde van de Servicetermijn door extrapolatie van het gebruik van de laatste 12 maanden voorafgaand aan de datum van beëindiging of door extrapolatie van het totaal gebruik indien de tijdspanne tussen de aanvangsdatum van de Dienst en de effectieve datum van beëindiging minder dan 12 maanden bedraagt.

De partijen erkennen dat de in dit artikel bepaalde kosten voor opzegging of beëindiging een oprechte schatting zijn van de effectieve schade die IP Nexia zou lijden en geen boetebeding uitmaken.

4.7 Frauduleus gebruik van de Diensten. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de Dienst die toekomen aan de Klant. Bij gebruiksgebaseerde Diensten, draait de Klant op voor alle gebruikskosten, zelfs indien opgelopen als gevolg van frauduleus of ongeoorloofd gebruik van de Dienst; behalve dat de Klant niet aansprakelijk kan worden gesteld voor frauduleus of ongeoorloofd gebruik door IP Nexia of zijn werknemers.

4.8 Tariefwijziging. IP Nexia heeft het recht om de tarieven of tariefstructuur aan te passen of te wijzigen op voorwaarde dat 1. dit geen aanleiding geeft tot hogere kosten of een wezenlijke verandering in gebruik door de Klant; 2. de Klant minstens een maand vóór de geplande wijziging schriftelijk of via publicatie op het e-services klantenportaal van die wijziging in kennis wordt gesteld. Bij toepassing van een prijsverhoging, heeft de Klant het recht om het contract te beëindigen zonder schadevergoeding uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de ontvangst van de eerste factuur nadat de prijswijziging van kracht is geworden. De tarieven kunnen op ieder ogenblik aangepast worden op basis van de evolutie van de index van de consumptieprijzen of regelgevende besluiten, zonder dat dit de Klant recht geeft om het contract op te zeggen. Het nieuwe tarief zal berekend worden op basis van volgende formule: basistarief, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer van de consumptieprijzen.

ARTIKEL 5. TERMIJN EN BEËINDIGING

5.1 Termijn.

(A) De Overeenkomst tussen IP Nexia en de Klant, met inbegrip van de AV, alle Service Beschrijving en alle Bestelbons, wordt van kracht op de datum van ondertekening van de eerste Bestelbon en blijft van kracht totdat alle Bestelbons door een der Partijen zijn beëindigd (“Duur van de Overeenkomst”).

(B) IP Nexia zal alle krachtens de Overeenkomst bestelde Diensten leveren tijdens de volledige duur van de Servicetermijn zoals bepaald in de Bestelbons of in de Service Beschrijving, en de Klant zal alle kosten betalen voor levering van de Diensten tot het einde van de Servicetermijn.

(C) De standaard Servicetermijn, indien niet anders bepaald in de Bestelbon of het Service Beschrijving, bedraagt 24 maanden.

(D) Indien niet anders bepaald in de Bestelbon of in het Service Beschrijving, zal de Servicetermijn voor een Bestelbon, wanneer die ten einde loopt, telkens automatisch worden verlengd voor 12 maanden, behoudens opzegging van de Dienst bij aangetekende brief 30 dagen vóór het einde van de lopende Servicetermijn.

5.2 Tekortkoming uit hoofde van de Klant. Indien de Klant (i) een algemene overdracht doet ten behoeve van crediteuren, vrijwillig het faillissement aanvraagt of om het even welke aanvraag of antwoord indient met het oog op of ter aanvaarding van een reorganisatie, regeling, schikking, gerechtelijk akkoord, vereffening, liquidatie of vergelijkbaar middel; (ii) het voorwerp is van een aanvraag tot gedwongen faillissement of een andere beschermende maatregel tegen insolventie die niet wordt verworpen binnen zestig (60) dagen; (iii) nalaat een krachtens deze voorwaarden vereiste betaling te verrichten op de vervaldag en daar niet aan verhelpt binnen vijf (5) werkdagen na schriftelijke aanmaning door IP Nexia, of (iv) zich niet houdt aan om het even welke van de wezenlijke voorwaarden van deze Overeenkomst (buiten de betalingsvoorwaarden) en die tekortkoming aanhoudt gedurende dertig (30) dagen na een schriftelijke ingebrekestelling door IP Nexia, dan kan IP Nexia (A) de Overeenkomst en iedere Bestelbon, geheel of gedeeltelijk beëindigen, in welk geval IP Nexia geen verdere verplichtingen meer heeft krachtens deze Overeenkomst en/of (B) alle rechtsmiddelen waarover hij krachtens de Overeenkomst in rechte of in billijkheid beschikt, aanwenden.

5.3 Tekortkoming door IP Nexia. Indien IP Nexia (i) een algemene overdracht doet ten behoeve van crediteuren, vrijwillig het faillissement aanvraagt of om het even welke aanvraag of antwoord indient met het oog op of ter aanvaarding van een reorganisatie, regeling, schikking, gerechtelijk akkoord, vereffening, liquidatie of vergelijkbaar middel; (ii) het voorwerp is van een aanvraag tot gedwongen faillissement of andere beschermende maatregel tegen insolventie die niet wordt verworpen binnen zestig (60) dagen of (iii) nalaat te voldoen aan een wezenlijke voorwaarde van deze Overeenkomst en die tekortkoming aanhoudt gedurende dertig (30) dagen na een schriftelijke ingebrekestelling door de Klant; kan de Klant (a) de Overeenkomst en/of de Bestelbon geheel of gedeeltelijk beëindigen in welk geval de Klant geen verdere verplichtingen meer heeft krachtens deze Overeenkomst en/of (B) alle middelen waarover hij krachtens de Overeenkomst in rechte of in billijkheid beschikt, aanwenden.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

6.1 Geen bijzondere schadevergoeding. Onverminderd enige andere bepaling van deze Overeenkomst, kan van geen der partijen een schadevergoeding worden geëist voor winstderving, verlies van inkomsten, verlies van goodwill, verlies van verwachte besparingen, verlies van data of kosten voor aankoop van vervangende diensten, of enige indirecte, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of een bij wijze van voorbeeld of straf opgelegde schadevergoeding naar aanleiding van de uitvoering of de niet-naleving van de Overeenkomst of enige Bestelbon.

6.2 Persoonlijk letsel en overlijden. Niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als zou het de aansprakelijkheid van een der Partijen voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van een partij of van haar werknemers, beperken.

6.3 Afwijzing van garanties. IP Nexia verstrekt geen enkele expliciete of impliciete, feitelijke of wettelijke, statutaire of andere garantie of verklaring, waaronder garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, buiten die welke uitdrukkelijk zijn bepaald in de Overeenkomst of in een toepasselijk Service Beschrijving.

6.4 Vrijwaring. Elke partij vrijwaart de andere partij voor alle vorderingen van derden en kosten (inclusief advocaat- en gerechtskosten) met betrekking tot materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door nalatigheid van die partij of kwaad opzet in het kader van de Overeenkomst.

ARTIKEL 7. SERVICE LEVELS EN SPECIFICATIES

7.1 Service Beschrijving. Alle service levels en specificaties voor een bepaalde Dienst die door IP Nexia aan de Klant wordt geleverd, worden gedefinieerd in het toepasselijke Service Beschrijving waarnaar de Bestelbon verwijst, en maken deel uit van de Overeenkomst. De recentste, geldige Service Beschrijving worden gepubliceerd op het Klantenportaal of zijn verkrijgbaar door de Klant op eenvoudig verzoek aan IP Nexia.

7.2 Dienstonderbrekingen en Levering. Om problemen te melden in verband met de uitvoering van de Diensten, kan de Klant de Klantendienst van IP Nexia contacteren via de service desk of de e-services tools op het Klantenportaal zoals bekendgemaakt op www.ipnexia.com. Om IP Nexia in staat te stellen gerapporteerde zaken te onderzoeken, aanvaardt de Klant om aan IP Nexia de bijkomende informatie te verstrekken die redelijkerwijze wordt gevraagd en voor zover de Klant over die informatie beschikt, waaronder (voor zover toepasselijk) maar niet beperkt tot ID en eindpunt(en) van de verbinding, IP-adres(sen) en oproep- en opgeroepen nummer.

7.3 Service Level Credits. Indien IP Nexia in een bepaalde maand niet aan het vereiste Service Level voldoet, zal IP Nexia aan de Klant, op diens verzoek, een credit toekennen zoals bepaald in het toepasselijke Service Beschrijving. Het onderhoudslogboek en storingsberichtensysteem van IP Nexia zullen gebruikt worden voor de berekening van alle Service Level events. Om een credit aan te vragen, moet de Klant de verkoopverantwoordelijke van IP Nexia contacteren of een schriftelijk verzoek indienen (met voldoende gegevens om de betrokken Service te identificeren) overeenkomstig artikel 8.4 binnen zestig (60) dagen na het einde van de maand waarvoor een credit wordt gevraagd. In geen geval kan het totaal bedrag van de aan de Klant toegekende credits in een maand, meer bedragen dan de maandelijkse terugkerende kosten die aan de Klant worden gefactureerd voor de betrokken Dienst in die maand.

7.4 Wijziging van service levels en specificaties. IP Nexia heeft het recht om de service levels of specificaties aan te passen of te wijzigen op voorwaarde dat 1. dit geen aanleiding geeft tot een materiële verslechtering of een wezenlijke verandering in gebruik door de Klant; 2. de Klant minstens een maand vóór de geplande wijziging schriftelijk of via publicatie van een nieuw Service Beschrijving op het e-services klantenportaal van die wijziging in kennis wordt gesteld. Indien de Klant kan bewijzen dat de wijziging zal leiden tot een materiële verslechtering of wezenlijke negatieve verandering in het gebruik van de Dienst, heeft hij het recht om het contract zonder schadevergoeding op te zeggen, ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de maand van de voorziene wijzigingen.

ARTIKEL 8. ALGEMENE VOORWAARDEN

8.1 Overmacht. Geen der partijen is aansprakelijk noch zal enige credit of andere vergoeding worden toegekend voor welke tekortkoming ook in de prestaties of de apparatuur door oorzaken buiten de redelijke controle van die partij, zoals: ontploffing, ongeval, brand, overstroming, oorlog, opstand, staking, embargo, heirkracht, een beslissing van de burgerlijke of militaire overheid, de onmogelijkheid om de benodigde apparatuur of gespecialiseerde mankracht te leveren, sectorale conflicten, en de schuld van enige andere telecommunicatieleverancier (een “geval van overmacht”). Indien IP Nexia niet in staat is om de Dienst te leveren als gevolg van een geval van overmacht, zal de Klant IP Nexia niet hoeven te betalen voor die Dienst, zolang IP Nexia de betrokken Dienst niet kan leveren. Indien IP Nexia door een geval van overmacht wordt verhinderd om het geheel of een deel van het contract verder uit te voeren of indien onvoorziene omstandigheden de uitvoering van het contract onmogelijk maken, heeft IP Nexia het recht om het contract volledig of gedeeltelijk op te zeggen binnen de maand na het begin van de overmacht of het ogenblik waarop de overmacht wordt ingeroepen of de onvoorziene omstandigheden plaatsvinden, onverminderd andere rechten en zonder vergoeding.

8.2 Overdracht en doorverkoop. Behoudens overdracht aan een Verbonden onderneming, mag geen der partijen haar rechten en verplichtingen krachtens deze Overeenkomst of gelijk welke Bestelbon of Service Beschrijving overdragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, die niet zonder reden geweigerd mag worden. Deze Overeenkomst zal van toepassing zijn op alle toegelaten cessionarissen of verkrijgers en niettegenstaande iedere geoorloofde overdracht door de Klant, blijft de Klant aansprakelijk voor de betaling van alle verschuldigde bedragen krachtens iedere Bestelbon. De Klant mag de Dienst doorverkopen aan derden-“eindgebruikers”, op voorwaarde dat de Klant aanvaardt om IP Nexia te vrijwaren en te vergoeden voor alle vorderingen die door die eindgebruikers tegen IP Nexia zouden worden ingesteld.

8.3 Verbonden ondernemingen. De Dienst kan krachtens deze Overeenkomst aan de Klant worden geleverd door een Verbonden onderneming van IP Nexia, waaronder zonder beperking een Verbonden onderneming die gemachtigd is om de Dienst te verlenen in een ander land dan dat waarin deze Overeenkomst is gesloten. Indien een Bestelbon de levering van een Dienst vereist in een rechtsgebied waar voorwaarden moeten worden toegevoegd om de Bestelbon afdwingbaar te maken ten aanzien van de partijen, zullen de partijen die voorwaarden opnemen in de Bestelbon (waarbij ze de bepalingen van de AV zoveel mogelijk behouden). Ook bij levering van een Dienst aan de Klant krachtens de Overeenkomst door een Verbonden onderneming van IP Nexia, blijft IP Nexia verantwoordelijk ten aanzien van de Klant voor de levering en uitvoering van de Dienst conform de voorwaarden van de Overeenkomst.

8.4 Kennisgevingen. De kennisgevingen gebeuren schriftelijk en worden geacht naar behoren te zijn gegeven en ontvangen indien persoonlijk afgegeven, of verzonden per fax, vooruitbetaalde “overnight” koerierdienst, elektronische post (indien hieronder een emailadres wordt opgegeven) of postdienst (of prioritaire internationale post indien van toepassing), naar de volgende adressen:

VOOR IP NEXIA:

IP Nexia Kouterveldstraat 2 1831 Diegem – België FAX: +32 2 646 44 24

VOOR DE KLANT: ………………………… ………………………… ………………………… FAX: +32 ………….

zoals opgegeven door de Klant aan IP Nexia via het “intakeformulier klantengegevens” overeengekomen tussen partijen of op ieder ander adres dat de partij aan wie de kennisgeving moet worden gericht, schriftelijk ter kennis zou hebben gebracht van de andere partij.

Alle kennisgevingen zullen worden geacht te zijn gegeven op (i) de datum van afgifte indien persoonlijk afgegeven, (ii) de werkdag na de verzending indien verzonden via spoedkoerierdienst, (iii) de derde werkdag na verzending indien verzonden met de post, of (iv) de datum van verzending indien verzonden per fax of e-mail (of, als dit een weekend of wettelijke feestdag is, de werkdag die volgt op de verzending). Onverminderd het voorgaande, worden alle kennisgevingen van IP Nexia aan de Klant in de normale loop van de dienstverlening krachtens deze Overeenkomst, geacht naar behoren te zijn gegeven indien gedaan via een van de hierboven beschreven methodes of via e-mail aan het adres dat is opgegeven in om het even welke Bestelbon.

8.5 Acceptable Use Policy. (A) Behoudens artikel 8.5(B) hieronder, moet het gebruik dat de Klant maakt van de Dienst voldoen aan de Acceptable Use Policy en de Privacy Policy van IP Nexia, zoals die van tijd tot tijd schriftelijk worden meegedeeld aan de Klant. IP Nexia zal de Klant in kennis stellen van klachten die IP Nexia ontvangt met betrekking tot ieder incident of vermeende schending van de Acceptable Use Policy van Nexia door de Klant of door derden die via de Klant toegang tot de Dienst hebben gekregen. De Klant aanvaardt om dergelijke klachten onverwijld te onderzoeken en alle nodige maatregelen te nemen om aan iedere effectieve schending van de Acceptable Use Policy van IP Nexia te verhelpen. IP Nexia kan melden aan de klager dat de Klant of een derde die via de Klant toegang tot de Dienst heeft gekregen, de klacht onderzoekt en hem de nodige gegevens verstrekken zodat hij de Klant rechtstreeks kan contacteren om de klacht op te lossen. De Klant zal een vertegenwoordiger aanduiden om dergelijke mededelingen te ontvangen.

(B) Indien IP Nexia zijn geldende Acceptable Use Policy en/of Privacy Policy wijzigt tijdens de Servicetermijn van gelijk welke Dienst, zal IP Nexia commercieel aanvaardbare inspanningen leveren om de Klant schriftelijk van die wijziging in kennis te stellen. Indien dergelijke wijzigingen een wezenlijk negatief effect hebben op het gebruik van de Dienst door de Klant, zal de Klant ervoor kunnen opteren om de betrokken Dienst te blijven gebruiken volgens de versie van de Acceptable Use Policy en/of Privacy Policy van IP Nexia (naar gelang het geval) die gold onmiddellijk vóór de wijzigingen, door IP Nexia schriftelijk te wijzen op die wezenlijke en negatieve effecten op de Dienst binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst door de Klant van een schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door IP Nexia. Onverminderd het voorgaande, zal de Klant echter niet voor de bovenbeschreven mogelijkheid kunnen opteren, als de wijziging van de Acceptable Use Policy en/of de Privacy Policy (naar gelang het geval) naar het oordeel van de juridisch adviseur van IP Nexia, noodzakelijk is om de belangen van IP Nexia te vrijwaren naar aanleiding van enige wijziging in de wet, regelgeving, beslissing, verordening of bevel.

8.6 Gegevensbescherming. Tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst kan het nodig zijn voor IP Nexia om facturatie- en gebruiksgegevens en andere gegevens die nodig zijn voor de exploitatie van zijn netwerk en de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, te verzenden, te verwerken en op te slaan. IP Nexia verbindt zich ertoe alle persoonsgegevens van de Klanten te verwerken overeenkomstig de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

8.7 Inhoud van de communicaties. IP Nexia draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van welke communicaties ook die verzonden worden via de Dienst (behalve de inhoud die exclusief voor IP Nexia wordt aangemaakt) en de Klant zal IP Nexia verdedigen, vrijwaren en vergoeden voor alle claims (inclusief vorderingen van overheidsinstanties die strafrechtelijke sancties kunnen opleggen) met betrekking tot die inhoud of claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Dienst door de Klant. IP Nexia geeft alleen maar toegang tot het Internet en andere telecommunicatienetwerken; IP Nexia heeft geen invloed of controle over de informatie, services, opinies of andere inhoud op het Internet. De Klant verklaart dat hij geen vordering zal instellen tegen IP Nexia met betrekking tot de inhoud van het Internet of met betrekking tot enige informatie, product, dienst of software besteld of geleverd via het Internet.

8.8 Merken en reclame. (A) Geen der partijen heeft het recht om gebruik te maken van de handelsmerken, dienstmerken of handelsnamen van de andere partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van die andere partij. De in deze Overeenkomst gebruikte merken zijn ofwel gedeponeerde dienstmerken of dienstmerken van IP Nexia, zijn Verbonden ondernemingen of derden in België en/of andere landen.

(B) De partijen verbinden zich ertoe geen enkele persmededeling te verrichten betreffende de contractuele betrekkingen tussen IP Nexia en de Klant, behalve voor zover wettelijk vereist of schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

8.9 Niet-openbaarmaking. Alle informatie of documentatie die tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst tussen partijen wordt bekendgemaakt, is onderworpen aan de voorwaarden van de toepasselijke geheimhoudingsovereenkomst die geldt tussen partijen. Indien er geen geheimhoudingsovereenkomst geldt, zullen partijen elkaar alle informatie en/of toestemmingen geven die nodig zijn voor de levering van de Diensten. De Partijen verbinden zich ertoe de informatie die ze aldus krijgen, in geen geval tijdens de uitvoering van het contract of na de beëindiging ervan mee te delen aan derden.

8.10 Toepasselijk recht. Alle contracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

8.11 Volledige overeenkomst. De AV, alle Service Beschrijving(’s) en Bestelbon(s) vormen de volledige en definitieve overeenkomst tussen partijen.

8.12 Wijziging. Een Bestelbon kan enkel gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijk document dat ondertekend is door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij. Onverminderd de algemene strekking van het voorgaande, zijn handgeschreven wijzigingen van een Bestelbon of van welke bepalingen of voorwaarden ook in een door de Klant verstrekt aankooporder, ongeldig indien niet schriftelijk bevestigd en goedgekeurd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van elke partij.

8.13 Volgorde van voorrang. Bij tegenstrijdigheden tussen de AV en de bepalingen en voorwaarden van om het even welk Service Beschrijving en/of Bestelbon, geldt volgende volgorde van voorrang: (1) de Bestelbon, (2) het Service Beschrijving en (3) de AV.

8.14 Geldigheid na de overeenkomst. De bepalingen van dit artikel 8 en de artikelen 4, 6 en 7 en alle andere bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard bestemd zijn om te blijven gelden na het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst, zullen van kracht blijven na het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst.

8.15 Relatie tussen partijen. De Klant en IP Nexia hebben geen relatie van partners, agenten of joint ventures ten aanzien van elkaar en niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als zou het een partnership of agentuurovereenkomst tussen hen inhouden voor welke doeleinden ook, waaronder maar niet beperkt tot fiscale doeleinden.

8.16 Geen afstand. Het feit dan een partij nalaat welk(e) recht(en) ook krachtens deze Overeenkomst af te dwingen, kan niet opgevat worden als afstand van dat/die recht(en).

8.17 Scheidbaarheid of nietigheid van bepalingen. Indien welke bepaling ook van de AV, een Service Beschrijving of Bestelbon nietig of niet afdwingbaar zou worden verklaard onder de toepasselijke wetgeving, is die bepaling maar ongeldig in de mate van die nietigverklaring en heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tussen partijen. Ingeval een wezenlijke en fundamentele bepaling van de Overeenkomst tussen partijen nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard onder de toepasselijke wetgeving, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om een wijziging te vinden die de respectieve rechten en verplichtingen van elke partij krachtens de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst, zo goed mogelijk in stand houdt.

8.18 Gezamenlijk product. De partijen erkennen dat de AV, Service Beschrijving en Bestelbons die de Overeenkomst tussen partijen vormen, het product zijn van gezamenlijke inspanningen van de partijen. Bij onduidelijkheden in deze documenten, kunnen derhalve geen gevolgtrekkingen worden gemaakt in het nadeel van een der partijen op basis van het auteurschap van die documenten.

8.19 Uitbreiding naar werknemers. In geval van uitbreiding van de Overeenkomst of delen van de Overeenkomst ten gunste van de werknemers van de Klant, zal die uitbreiding ook onderworpen zijn aan de huidige AV. De Klant verbindt zich ertoe te betalen voor de diensten die gebruikt worden door de betrokken werknemer(s). De Klant zal IP Nexia onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van alle omstandigheden waarbij de toegang van de werknemer(s) tot het netwerk en tot de geleverde Diensten volgens de voorwaarden van de Overeenkomst tussen IP Nexia en de Klant, gedeactiveerd moet worden.

8.20 Overdracht van het contract. De Klant kan het contract alleen overdragen met het akkoord van Nexia IP. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor alle verbintenissen die voortvloeien uit zijn contracten, zelfs nadat de contracten zijn overgedragen. Elke overdracht van contracten door IP Nexia aan een derde is van rechtswege tegenstelbaar aan de Klant, en IP Nexia wordt dan ontheven van alle verplichtingen ten aanzien van deze laatste vanaf de datum van inwerkingtreding van de overdracht.

8.21 Wijziging van de AV. IP Nexia heeft het recht om de AV aan te passen of te wijzigen op voorwaarde dat 1. dit geen wezenlijke verandering voor de Klant inhoudt; en 2. de Klant minstens een maand vóór de geplande wijziging schriftelijk of via publicatie op het eservices klantenportaal van de nieuwe AV in kennis wordt gesteld. Indien de Klant kan bewijzen dat de wijziging van de AV een wezenlijke negatieve verandering van de Overeenkomst tussen IP Nexia en de Klant meebrengt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen, ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de maand van de voorziene wijzigingen.